Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče, děti!

Současná situace nám umožňuje, aby jsme vydali vysvědčení všem dětem přímo ve škole, a to dne 30. 6. 2020 od 8,00 do 8,45 hod. Pro vpuštění dítěte do školy nadále platí, že musí mít podepsané zákonným zástupcem čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nemůže být do budovy školy vpuštěno. Netýká se dětí, které již školu navštěvují.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

 

Střední praktická škola je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími
ze snížené úrovně rozumových schopností, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole speciální nebo praktické. Studium je ukončeno praktickou a teoretickou závěrečnou zkouškou.
V letošním školním roce i přes nelehké období distanční výuky ukončilo studium šest žáků. Všichni se svědomitě připravovali doma a využili také konzultačních hodin ve škole.
Praktické zkoušky žáci vykonávali dle zaměření ve výuce praktických cvičení, a to z úklidových prací v domácnosti. Závěrečné teoretické zkoušky probíhaly pod dozorem zkušební komise. Předsedou komise byl stejně jako každoročně Mgr. Tomáš Čečetka. I přes velkou nervozitu byly výsledky zkoušek úspěšné. Všem žákům přejeme mnoho úspěchů v nastávající životní etapě. 


 
Jako na všech středních školách, tak i na té naší praktické škole jednoleté a dvouleté probíhaly závěrečné zkoušky. V průběhu roku byli žáci na tyto zkoušky připravováni
na smluvních pracovištích. Úklidové práce vykonávali v Sociálních službách města Rychnov
nad Kněžnou v penzionu Eliška a v Děkanství Rychnov nad Kněžnou. Někteří žáci v rámci praxe chodili do tréninkové kavárny Láry Fáry. Praktickou část závěrečných zkoušek vykonali 28. května za přísných hygienických podmínek. Teoretické zkoušky probíhaly
ve čtvrtek 11.června v prostorách školy. Pod dozorem zkušební komise sestavené z paní ředitelky Moniky Stančekové, zástupkyň Lídy Brandejsové, Evy Kučerové, v čele s panem učitelem ze žambereckého učiliště Tomášem Čečetkou. Žáci byli zkoušeni z českého jazyka, rodinné výchovy a výchovy ke zdraví. V letošním školním roce studium zdárně ukončilo šest žáků.
                                    Za tým pedagogů Ivana Klíčová

Škola uzavřena do odvolání.

Vážení rodiče,

podle usnesení vlády č. 555 ze dne 18. května 2020

je až do odvolání zakázána přítomnost žáků v naší škole.
Nadále bude probíhat výuka žáků na dálku. V současné době nám není známo, zda se škola otevře. O jakékoliv změně Vás po rozhodnutí vlády budeme včas informovat.

Podle rozhodnutí vlády ze dne 30. 4. 2020 jsou ve škole vzděláváni a připravování pouze žáci, kteří konají závěrečné zkoušky na Praktické škole.
 

Vážení rodiče,
situace ve škole se mimořádným opatřením MZDR ČR ze dne 25. 5. 2020 a Metodickým pokynem MŠMT ze dne 27. 5. 2020 mění, škola bude pro žáky otevřena od 8. 6. 2020 pro všechny součásti naší školy.

Vyučovat se bude v omezeném režimu. Žáci, kteří nebudou školu navštěvovat, se budou nadále vzdělávat na dálku /distančně/, budou odevzdávat své splněné úkoly každou středu do školy. Ve středu 24. 6. 2020 si ve škole vyzvednou své věci a odevzdají učebnice.
Pokud budete své děti chtít do školy přihlásit, nastudujte si jednotlivé přílohy. Abychom mohli otevření a provoz školy připravit, potřebujeme zcela závazně zjistit do 2. 6. 2020 Váš zájem o účast Vašeho dítěte na vyučování /Přihláška pro žáky…/, které bude realizováno za následujících podmínek, které naleznete v přílohách.
 
Přílohy:
Čestné prohlášení.docx
Podmínky účasti Vašeho dítěte na vyučování.docx
Hygienické zásady - směrnice školy při otevření 8.6.2020.docx
Přihláška pro žáky 1. stupeň ZŠ a ZŠS.docx
Příhláška pro žáky 2. stupeň ZŠ a PrŠ.docx

28. 5. 2020                                                        Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

 
Seznam uchazečů
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Uchazeč Výsledek řízení
52/2020 přijata
55/2020 přijata
 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Uchazeč Výsledek řízení
41/2020 přijat
53/2020 přijat
56/2020 přijata

Upozornění

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Zápisový lístek odevzdejte poté, až budete znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které jste uvedli v přihlášce, nejpozději však do termínu 15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.


Dne 22. 4. 2020                                                                                                                                                                     Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Podkategorie