Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

§ 132 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Datum zřízení 3. 10. 2005
Počet členů školské rady 3
Kontakt Mgr. Marie Záviská, učitelka základní školy speciální
Rada má tyto členy:
- zástupce z řady rodičů  Mgr. Ilona Schejbalová
- zástupce Královéhradeckého kraje - zřizovatele  Monika Šidlovská
- předsedkyně rady-zástupce učitelů   Mgr. Marie Záviská

Rada se schází nejméně 2x ročně.

Školní rok 2012/ 2013
Koncem září letošního školního roku projednala rada organizační řád školy, byla seznámena s vlastním hodnocením školy za uplynulé období
a s Výroční zprávou školy za školní rok 2012/2013.
Schválila dodatky školního vzdělávacího programu pro základní školu praktickou, který realizujeme od září 2007.
Schválila dodatky školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální, který realizujeme od září 2010.
Byla seznámena se školním vzdělávacím programem pro střední praktickou školu jednoletou a dvouletou, který realizujeme od září 2012.

Školní rok 2013/ 2014
Rada Královéhradeckého kraje jmenovala od 14. 10. 2013 pana Martina Fletchera jako nového člena školské rady za zřizovatele.
První seznamovací schůzka školské rady v novém obsazení se konala dne 19. 2. 2014, druhá schůzka byla koncem června 2014, kdy se projednávala Výroční zpráva školy za školní rok 2013/ 2014.
 
Školní rok 2014/ 2015
Dne 10. října 2014 se konala první schůzka školské rady ve školním roce 2014/ 2015, na níž byli zástupci zřizovatele a rodičů informováni o chystaných úpravách a rekonstrukci obou budov školy v Kolowratské ulici a v ulici Českých bratří v Rychnově nad Kněžnou. Zároveň jim byla představena nová zástupkyně ředitelky paní Mgr. Eva Kučerová, která nahradila paní Mgr. Boženu Šlezingerovou, která odchází do důchodu.
Druhá schůzka se konala 11. 5. 2015, projednala se Výroční zpráva za rok 2014/ 2015, čerpání rozpočtu a rozvrh prací, které začnou v červnu 2015 - výměna oken, dveří, nová fasáda a chodníky v budově školy v ulici Českých bratří 1388 a nová fasáda a plot u hlavní budovy školy v ulici Kolowratská.
 
Školní rok 2015/ 2016
První schůzka rady čekala na dokončení úpravy obou budov školy, práce skončily až před Vánocemi.
Sešli jsme se 7. března 2016, prohlédli si obě budovy. Hlavním tématem schůzky byly informace o nových trendech ve školství - inkluzi.
 
Školní rok 2016/ 2017
Od září 2016 má školská rada zvolenou novou předsedkyni - Mgr. Janu Štefanidesovou.
Od listopadu byl nově jmenován/ a opětovně schválen/ člen školské rady za zřizovatele - Martin Fletcher.
Za rodiče je schválena /taky opětovně/  PharmDr. Ilona Mikušová.
První schůzka rady se konala dne 12. 12. 2016, členové byli seznámeni s novým ŠVP pro 1. stupeň základní školy, který je vypracován podle RVP ZV. Platnost dokumentu je od září 2016.
Dalším tématem bylo seznámení s chystanými úpravami školní budovy v Kolowratské ulici od června 2017.

Druhá schůzak rady se konala dne 6. 6. 2017, její náplní bylo informování o vynikající úrovni naší školy a výborných výsledcích ve vzdělávání, které zjistila při hloubkové kontrole ČŠI v březnu.
Dalším tématem bylo informování o spojení naší školy a Základní školy v Kostelci nad Orlicí, Komenského 515, od 1. 7. 2017.
Nástupnickou organizací zůstává naše škola.

Školní rok 2017/ 2018
První schůzka se konala dne 11. 12. 2017 a seznámila členy školcké rady se spojením naší školy se základní školou v Kostelci nd Orlicí.
Dále byla seznámena s nákupem pomůcek na jednotlivá pracoviště školy - rotoped, školní zvonění, dataprojektory, snímací kamera,..
Dále byl vybrán ze školské rady člen do konkurzní komise pro výběr ředitele, je to pan Fletcher.

Druhá schůzka se konala dne 19. 4. 2018, programem bylo seznámení se s novým vzdělávacím programem pro základní školu, který začíná platit od března 2018. Druhým bodem bylo seznámení se s granty, které jsou v současnosti na škole realizovány, a taky příprava školy na zabezpečení školy hhledně ochrany osobnách údajů  - směrnice a dokumentace ke GDPR.
V červnu 2018 končí ve funkci paní PharmDr. Mikušová, zástupce rodičů.
V říjnu 2018 proběhnou nové volby pro výběr nového vhodného rodiče do školské rady.

Školní rok 2018/2019
První schůzka se konala dne 26. 9. 2018, programem bylo seznámení s novým vedením školy a seznámení s novým členem školské rady za zástupce rodičů, kterým byla zvolena Mgr. Ilona Schejbalová. Schválil se školní řád a výroční zpráva školy, projednán byl i nákup nových pomůcek.

Druhá schůzka se konala 5. 6. 2019, programen bylo seznámení s výukou ve školním roce 2019/2020, organizací tříd, zapojením do Šablon II. Bodem bylo u zrušení mandátu pana Martina Fletchera k 20. 5. 2019

Školní rok 2019/2020

První schůzka se konala dne 9. 10. 2019, programem bylo seznámení s koncepcí školy, s granty. Byl schválen Školní řád a Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2018/2019.    

Školní rok 2020/2021

Dne 31. 8. 2020 byla zvolena pedagogickými pracovníky nová členka školské rady Mgr. Marie Záviská. První schůzka se konala 7. 10. 2021, na programu bylo schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020, seznámení s koncepcí školy. Druhá schůzka proběhla 22. 6. 2021, došlo k zhodnocení školního roku, distanční výuky, proběhlo seznámení s organizací nastávajícího školní roku.