Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola  a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitelka školy:

1.    kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 probehně formou
přijímacího pohovoru 24. dubna 2023 /pondělí/  


do oborů vzdělávání dle RVP

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 8 do Praktické školy jednoleté a 5 do Praktické školy dvouleté.

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.Podmínky přijetí:

1. Přihláška ke vzdělávání – pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději v termínu do 1. března 2023. Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo na stránkách MŠMT ČR. Na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinnou školní docházku, prospěch je také možno doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy. Na přihlášce bude také potvrzena zdravotní způsobilost ke studiu od lékaře.

Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. března 2023) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativní schůzce na den 24. dubna 2023 v 9,00 hod.

2. Doporučení ze školského poradenského zařízení– SPC nebo PPP /je vhodné přiložit k řádně vyplněné a potvrzené přihlášce, příp. doložit nejpozději do 23.6. 2023.

3. Zápisový lístek – po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které plní povinnou školní docházku. Ostatní uchazeči si ho vyzvednou na Krajském úřadě místně příslušném podle tvrvalého bydliště.

4. Splnění povinné školní docházky.

5. Oprávněnost svého pobytu na území České republiky (potvrzení k pobytu) - předloží zájemci o studium, pokud jsou cizinci, a to nejpozději do doby zahájení vzdělávání.

 

Kritéria  přijímacího řízení:

 - splnění požadovaných podmínek pro přijetí
 - ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální či základní školy dle §16 odst.9 ŠZ v kombinaci s dalším zdravotním postižením
 - ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání


V případě vyššího počtu uchazečů než je předpokládaný počet přijímaných žáků, bude o jejich přijetí nebo nepřijetí rozhodnuto podle § 60d, zákona 561/2004 Sb., na základě těchto kritérií:

- Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.
- Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.Zápisový lístek je možné odevzdat na informativní schůzce dne 24. dubna 2023 po převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeče.

 

Dne 18. 1. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy