Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Ředitelka Střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktické školy Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 v souladu s § 59 až 60 g Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

                                                                                                    2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/ 2025 do prvního ročníku
 
                                                                                                                      oboru vzdělávání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
                                                                                                                      oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 
                                                                                                                                                 na pondělí 10. června 2024.
 
Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.
Přihlášku ke vzdělávání pro 2. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínu do 24. května 2024.
Součástí přihlášky bude:

 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání základního vzdělání. Nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum).

Zaregistrovaní uchazeči budou pozvání na informativní schůzku na den 10. června 2024, kde obdrží podrobné informace k přijímacímu řízení.
Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné dne 18. 06. 2024 v předem stanoveném čase.
 
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení

 
Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. Průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. Průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
Průměr prospěchu klasifikace Počet bodů Prospěch z chování Počet bodů
1,0 – 1,5 10 Velmi dobré 5
1,6 – 2,0 8 Uspokojivé 3
2,1 – 2,5 6 Neuspokojivé 1
2,6 – 3,0 4    
3,1 a více 2    

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 21. 06. 2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
 

Plánovaný počet uchazečů do 1. ročníku/1.kolo
Kód oboru Název oboru Délka studia Způsob ukončení Plánovaný počet přijímaných uchazečů Potvrzení lékaře
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 rok Závěrečná zkouška
(vysvědčení o závěrečné zkoušce)
5 ANO
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 roky Závěrečná zkouška
(vysvědčení o závěrečné zkoušce)
5 ANO

 
 
V Rychnově nad Kněžnou 19. 05. 2024
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy


Důležité informace a dokumenty k přijímacímu řízení

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich ZZ.pdf

Přihláška na střední školu.pdf

Zdravotní posudek.pdf

Převod slovního hodnocení.pdf

Hodnocení na vysvědčení.pdf