Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní informace
Cílem školy je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby se v maximálně možné míře mohli zapojit do společenského života.
Škola je rozdělena do dvou stupňů - 1. - 6. ročník a 7. - 10. ročník.
Ve třídách je průměrně kolem 6 - 7 žáků.
O děti pečuje klinický logoped.
V budově školy působí odborné pracoviště REHA, které zajišťuje žákům pravidelnou rehabilitaci.
U žáků s kombinovanými vadami a autismem působí ve třídách kromě speciálních pedagogů i asistenti pedagoga a vychovatelé.
Několik dětí s těžkým handicapem má i svého osobního asistenta. Tím je nadstandardně zajištěna individuální péče pro každého žáka.

Naši školu navštěvují žáci:
se speciálními vzdělávacími potřebami třídy základní školy speciální
s diagnózou autismus třídy autistické
s kombinovanými vadami třídy rehabilitační
které se teprve připravují na školu přípravný stupeň
Všichni žáci mají vypracované  individuální výchovně vzdělávací plány, na jejichž přípravě se podílejí učitelé, rodiče, vychovatelé, asistenti pedagoga, osobní asistenti.
Plány schvalují speciálně pedagogická centra a rodiče.
Vzdělávací programy:
1. ŠVP pro základní školu speciální, č.j.:378/2010 - ,,Společně to dokážeme“
2. Školní vzdělávací program pro přípravný stupeň základní školy speciální /č.j.: 369/2007/
Obsahem vzdělávání je:
 • hlavně rozvoj sebeobsluhy a hygieny 
 • dle možností vzdělávání v rámci trivia a základních poznatků o přírodě a společnosti
 • osvojení si pracovních dovedností pro práci v chráněných dílnách či v podporovaném zaměstnání
Učební plán obsahuje:
 • výuku trivia / čtení, psaní, počty /
 • věcné učení
 • jednotlivé výchovy - včetně řečové, smyslové, pracovní, tělesné a hudební
Kromě klasické školní výuky jsou ve škole uplatňovány alternativní metody, jako např.:
 • výuka pomocí piktogramů
 • výuka globálního čtení
 • arteterapie
 • muzikoterapie
 • hipoterapie
 • canisterapie
 • dramoterapie
 • Teacch – program - strukturované učení
 • Sociální učení– podpůrné pedagogické opatření, které vede k osvojení osobních a sociálních kompetencí (vytváření hodnot, pěstování vůle, tvorba citů, převádění činností do praxe).
 • Nonverbální komunikace pomocí piktogramů- forma předávání instrukcí a usnadnění orientace bez vazby na řeč.
 • Globální metoda– alternativní výuka čtení, která metodicky postupuje od celku k jednotlivostem.
 • Bazální stimulace– pedagogicko-psychologická aktivita, která nabízí jedincům s více vadami možnosti pro jejich vývoj. Metoda se pohybuje mezi terapií a péčí, základním principem metody je princip „tady a teď“.
 • Dramatická výchova– rozvíjí aktivitu, vnímavost, tvořivost a sociabilitu.
 • Strukturované učení– využívá strukturovaného prostoru, časového plánu, vizualizace, pravidelnosti a odměny.
 • Integrovaná výuka– výuka zohledňující mezipředmětové vztahy, spojení teorie s praktickými činnostmi.
 • Mediální výchova– využívání speciálních počítačových programů, které jsou významným doplňkem při všech výchovách a logopedické péči.
Další vzdělávání našich absolventů:
 • Úspěšní absolventi naší školy mohou pokračovat ve vzdělávání na středních praktických školách.
 • Někteří nastupují do naší jednoleté a dvouleté střední školy, jiní do SŠ Nové Město nad Metují, do SŠ v Žamberku.
Autisti
Před 16 lety jsme zahájili výuku autistů podle strukturovaného programu. Využíváme TEACCH program. Žáci mají ke své výuce ve třídách, hernách i šatnách speciálně upravené strukturované prostředí (lavice, regály, police, košíky).
Děti prošly nejprve přípravným stupněm pomocné školy a nyní se učí dle osnov základní školy speciální a základní školy praktické. Učí se samostatnosti, sebeobsluze, osobní čistotě, neubližování sobě ani jiným. Ve výsledcích práce dosáhly velkých pokroků, účastní se všech společných akcí školy (soutěže, divadelní představení, výlety).
Díky práci celého týmu pracovníků ve třídách/ učitel, vychovatel, asistent pedagoga, osobní asistent/ se podařilo některé děti rozmluvit, zvládat hygienu, odložit vozík, pracovat podle určené struktury . Máme odborně vzdělané učitele i poradce na oblast autismu. Pedagogičtí pracovníci pravidelně se účastní odborných seminářů a školení. Spolupracují s Modrým klíčem Praha, APLOU Praha, Effetou Brno, Autistikem Praha.
Většina dětí pracuje pomocí STRUKTUROVANÉHO UČENÍ, které jim usnadní orientaci v jednotlivých úkolech i v prostředí třídy.
Speciální výuka v podobě strukturovaného učení je přizpůsobena možnostem a potřebám mentálně postižených dětí a vychází z obecně platných didaktických zásad:
 • princip strukturalizace (umožňuje orientaci v prostředí po jednotlivých krocích)
 • princip vizualizace (vše převést na vizuální podnět)
 • princip individualizace ( individuální přístup a individuální vzdělávací programy,,šité na míru“
Třídy, ve kterých probíhá strukturované učení, se liší svým uspořádáním oproti běžným třídám.
Nároky na speciálně upravené prostředí musí zahrnovat :

 • jasně oddělený pracovní a klidový prostor
 • pracovní koutky pro individuální práci
 • piktogramové rozvrhy a schémata
Typickou ukázkou strukturovaného učení jsou KRABIČKY rozdělené na přihrádky, které díky přehlednosti umožní snadněji splnit daný úkol.