Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

 • V roce 1962 byla založena Zvláštní škola v Rychnově nad Kněžnou, která měla v prvním roce svého působení 1 třídu pro 11 dětí s poruchami učení. Sídlila v budově základní školy v Komenského ulici.
 • V roce 1973 má škola 2 třídy pro 30 dětí a stěhuje se do budovy školní družiny v ulici U Stadionu v Rychnově nad Kněžnou.
 • V roce 1981 má škola 4 třídy pro 37 dětí od 1. - 7. ročníku. 2 třídy se stěhují do bývalé mateřské školy s krásnou zahradou v ulici Leninova, 1 třída do základní školy v ulici Komenského a 1 třída zůstává v budově školní družiny.
 • V roce 1986 má škola již 5 tříd pro 50 dětí a sídlí na 3 místech.
 • V roce 1991 škola získává po dlouhých porevolučních jednáních svoji první samostatnou školní budovu,která se nachází vedle zámku v Kolowratské ulici. Jsou zde umístěny 4 třídy s 51 dětmi a jedno oddělení školní družiny.
 • V roce 1995 je škola přejmenována na Zvláštní školu s třídou přípravného stupně.
  V budově Charitního domova v Rychnově n. Kněžnou otevíráme první třídu pro děti s těžším zdravotním postižením.
  Škola má 7 tříd.
 • V roce 1997 je škola přejmenována na Zvláštní školu a Pomocnou školu v Rychnově nad Kněžnou.
  Otevíráme třídu pomocné školy pro děti z ÚSP v Černíkovicích.
 • V roce 1998 – 2000 postupně vznikají pro děti z ÚSP v Černíkovicích další 4 třídy pomocné školy a pro dospělé klienty tohoto ústavu i první kurz pro doplnění základního vzdělání. Třídy jsou přestěhovány z ústavu do budovy místní pošty.
  V tomto roce se začíná individuálně vyučovat chlapec s těžkým handicapem v MŠ Dobré.
  Škola má 14 tříd.
 • V roce 2000 se škola stává samostatným právním subjektem, dostává název Speciální škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 a jejím zřizovatelem se stává Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou.
  Získává se budova bývalé mateřské školy v ulici Českých bratří v Rychnově nad Kněžnou, která se upravuje pro potřeby pomocné školy.
  Od září jsou zde přemístěny všechny třídy z ÚSP Černíkovice, nově vzniká i 1 třída pro handicapované děti z rodin.
  V tomto roce je ke škole připojena i Speciální základní škola při nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.
  Nově se zřizuje 1. třída pomocné školy v ÚSP Kvasiny.
 • V roce 2000 škola sídlí na 5 místech :
  • Zvláštní škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  • Pomocná škola, Charitní domov, Rychnov nad Kněžnou, Palackého 111
  • Pomocná škola, Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1388
  • Pomocná škola, ÚSP Kvasiny
  • Speciální základní škola při Orlické nemocnici, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506
 • V roce 2001 se stává zřizovatelem školy Krajský úřad Královéhradeckého kraje, budovy náleží Městu Rychnov nad Kněžnou.
  Otevírají se nové kurzy pro doplnění vzdělání pro klientky z ÚSP Opočno a pro klienty ÚSP Kvasiny. Škola má 20 tříd.
 • V roce 2002 se zřizují 2 třídy pro autistické děti.
 • V roce 2004 se otevírá díky grantům Královéhradeckého kraje ,,večerní škola“ pro dospělé.
  Škola má 20 tříd, 163 žáků a studentů a sídlí na 6 místech.
 • S novým školským zákonem č. 561/ 2004 Sb., se mění názvy součástí školy podle typu škol a školských zařízení na :
  • základní škola praktická
  • základní škola speciální
  • základní škola při zdravotnickém zařízení
  • přípravný stupeň základní školy speciální
  • školní družina
 • Od 1. 1. 2006 má škola nový název - Základní škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.
  Má 21 tříd, 178 žáků a studentů a sídlí na 6 místech:
  • Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  • Farní charita sv.Františka, Rychnov nad Kněžnou,Palackého 111
  • Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1388
  • ÚSP Kvasiny
  • ÚSP Opočno
  • Základní škola při zdravotnickém zařízení, Orlická nemocnice, Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506
 • Dne 17.1.2007 provádí MŠMT změnu jednotlivých součástí školy a vzniká samostatná základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která má několik vzdělávacích programů.
 • V roce 2008 má škola 20 tříd, 207 žáků a studentů, sídlí na 5 místech, učí podle nového školního vzdělávacího programu
 • 1.9. 2009 škola zřizuje střední praktickou školu a získává název:
  Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 • V roce 2014 má škola 18 tříd, 180 žáků a studentů, sídlí na 5 místech, učí podle nových školních vzdělávacích programů.
  Součástmi školy jsou:
  • základní škola praktická
  • základní škola speciální
  • kurzy pro doplnění základů vzdělání
  • základní škola při zdravotnickém zařízení
  • střední praktická škola jednoletá
  • střední praktická škola dvouletá
  • přípravný stupeň základní školy speciální
  • školní družina
  • 11 kroužků a zájmových útvarů
 • Od září 2016 jsme základní školou a střední školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, která je zřízena dle § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Od 1. 7. 2017 je pod naši školu přiřazena Základní škola v Kostelci nad Orlicí, Komenského 515. Máme 5 odloučených pracovišť.

Od září 2017 vykazujeme 7 tříd základní školy, 4 třídy základní školy speciální, 1 třídu základní školy při nemocnici, 3 třídy střední praktické školy  a  4 oddělení školní družiny.

Součástmi školy jsou:

 • - základní škola
 • - základní škola speciální
 • - základní škola při nemocnici
 • - střední praktická škola
 • - školní družina
 • - přípravný stupeň