Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

♥ Malá rodinná škola, kde se všichni dobře znají, jsou jednotní a pracují v týmech
♥ Nadstandardní služby pro každé dítě

Základní informace

Jsme úplnou základní a střední školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona. Nabízíme kompletní nabídku výchovně – vzdělávacích programů pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva v běžných základních školách a ve středních školách. Naší prioritou jsou děti, žáci a studenti s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s autismem.


♥ optimální podmínky pro jejich vlastní seberealizaci
♥ malý počet dětí ve třídách


Přednosti školy

 • malá rodinná škola, kde se všichni dobře znají, jsou jednotní a pracují v týmech
 • nadstandardní služby pro každé dítě
 • optimální podmínky pro jejich vlastní seberealizaci
 • malý počet dětí ve třídách
 • speciální pedagogové
 • další pedagogičtí pracovníci ve třídách
 • osobní asistenti, asistenti pedagoga
 • kvalitní individuální práce s každým žákem
 • děti mají individuální vzdělávací plány, které rozvíjejí jejich silné stránky
 • výběr smysluplného učiva, hlavně činnostní učení
 • výběr z mnoha metod speciální výuky, pestré podněty
 • znalosti a dovednosti absolventů, které jsou potřebné pro jejich další středoškolské vzdělávání
 • množství zájmových kroužků
 • kliničtí logopedi
 • odborná rehabilitace přímo v budově školy

Klima školy

Velký důraz je přikládán příznivému klimatu celé školy, založenému na:
 • kvalitním pedagogickém sboru, který spolupracuje, komunikuje, má vysoký morální a profesionální kodex
 • lásce k dětem
 • odpovědnosti
 • pravdivosti a spravedlnosti
 • vzájemném respektu
 • důvěře
 • osobním nasazení
 • využívání humoru jako výchovného prostředku
 • respektu k dodržování dohodnutých pravidel a metod práce
 • jednotnosti  působení celé školy
 • loajalitě ke škole, kolegialitě
 • dobré atmosféře v každé třídě
 • spolupráci s rodiči, s organizacemi, se zřizovatelem,s městem
 • propagaci školy na veřejnosti

Cíl a vize školy

Cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu školy :
 • Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Motivovat je k dalšímu vzdělávání a k praktickému uplatnění se v životě.
 • Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat  a projevovat se jako demokratický občan.
 • Velký důraz je kladen na obecně uznávané životní a mravní hodnoty – etika, spolupráce, kultura projevu,....
 • Poskytnout studentům střední vzdělání s předprofesní přípravou.

Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj.