Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Výtah ze školního řádu
 
 Práva žáků:
 • Právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.
 • Slušným způsobem se vyjadřovat k rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí vzdělávání.
 • Právo na informace a poradenskou pomoc.
 • Právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu a nevhodně
  ovlivňovaly morálku.

Povinnosti žáků:

 • Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 • Dodržovat školní a vnitřní řád školy.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovník.
 • Žáci mají povinnost respektovat osobní svobodu ostatních žáků a chovat se k sobě navzájem ohleduplně.
 • Agresivitu, hrubé žertování nebo šikanu ze strany jiných dětí musí žáci okamžitě hlásit třídnímu učiteli nebo ředitelce školy. Ke sdělení mohou žáci využít i schránku důvěry.
 • Žákům je zakázáno používat v průběhu hodiny mobilní telefon, MP3 a jiné předměty nesouvisející s výukou. Za případnou ztrátu škola neručí.
 • V případě porušení zákazu je předmět odebrán a následně předán zákonnému zástupci.
 • Žákům je zakázáno pořizovat ve škole a na školních akcích zvukové a obrazové záznamy bez vědomí a souhlasu pedagogického pracovníka.
 • O každém jednání ohledně šikany a kyberšikany je sepsán protokol, který podepíší všichni zúčastnění.
 • Pokud se děje šikana mimo školu, podává občan/učitel/stížnost na státní zastupitelství.

Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

Práva zákonných zástupců:

 • Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí dětí.
 • Právo na informace a poradenskou činnost.
 • Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu.
Povinnosti zákonných zástupců:
 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně a včas do školy.
 • Na vyzvání se účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečností.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování.
Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole:
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce nebo notýsku
 • Při absenci neprodleně, nejpozději do 2. dne, informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit příčiny absence. Omluvenku od lékaře donést ihned při nástupu po nemoci.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, po vyšetření se žák neprodleně dostaví nazpět do školy.
 • Po nástupu po nemoci žák předloží omluvenku třídnímu učiteli, pokud není omluvenka předložena, je absence žáka považována za neomluvenou.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost učiteli. Žáka si ve škole vyzvednou zákonní zástupci.
 • Třídní učitel může v odůvodněných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti lékařem.
 • Předem známou absenci je třeba omluvit již před jejím započetím, více než jeden den nepřítomnosti povoluje ředitel školy  na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Hodnocení žáků
Hodnocení znalostí a výkonů žáků, které jsou na hraně mezi jednotlivými stupni výstupů, a které slouží pro povzbuzení  a motivaci žáka, může učitel v sešitech a v žákovské knížce hodnotit znakem 1-, 2-, 3-,4-.
Tyto znaky se nepoužívají při hodnocení ve výkazech a na vysvědčení.