Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

 
Seznam uchazečů
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Uchazeč Výsledek řízení
52/2020 přijata
55/2020 přijata
 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Uchazeč Výsledek řízení
41/2020 přijat
53/2020 přijat
56/2020 přijata

Upozornění

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Zápisový lístek odevzdejte poté, až budete znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které jste uvedli v přihlášce, nejpozději však do termínu 15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.


Dne 22. 4. 2020                                                                                                                                                                     Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy