Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.
 
Seznam uchazečů
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
Uchazeč Výsledek řízení
04/2019 přijat
11/2019 přijata
12/2019 přijat
13/2019 přijat
 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Uchazeč Výsledek řízení
05/2019 přijata
06/2019 přijata
07/2019 přijata
08/2019 přijata
09/2019 přijata
10/2019 přijata
 
Upozornění
Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupcenezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
 Mgr. Monika Čapková, ředitelka školy