Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1. Ochrana úst
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd (žáci roušky, dospělí respirátory)
TOTO  SE NETÝKÁ
  • Osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest
2. Testování žáků
Ve škole proběhne na základě nařízení preventivní testování žáků ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021.
Testování bude probíhat na jednotlivých pracovištích stejným způsobem jako na konci loňského školního roku.
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Pokud bylo Vaše dítě očkováno, prodělalo onemocnění covid-19 – INFORMUTE O TOM TŘÍDNÍ UČITELE A PŘEDEJTE JIM PROSÍM POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ NEBO PRODĚLÁNÍ NEMOCI ČI VÝSLEDEK TESTU V ODBĚROVÉM MÍSTĚ.
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 

3. Organizace začátku školního roku
1. týden
1. 9. (středa) – zahájení školního roku, konec vyučování v 9,00 hod.
2. 9. (čtvrtek) – třídnické práce, konec vyučování v 11,40 hod
3. 9. (pátek) – třídnické hodiny, konec vyučování v 11,40 hod.
2. týden
6. 9. – 10. 9. – výuka dle platných rozvrhů pro jednotlivé třídy
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Činnost školní družiny bude zahájena 2. 9. 2021
Pracoviště Kolowratská:
6,30 – 7,40 a 11,40 – 15,00 hod.
Pracoviště Českých bratří:
6,30 – 7,40 a 11,40 – 14,45 hod.
Pracoviště Kostelec nad Orlicí:
11,40 – 14,45 hod.
 
 
V případě dotazů kontaktujte třídní učitele.
 
 
V Rychnově nad Kněžnou 26. 8. 2021                                Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy