Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Ředitelka Střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktické školy Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 vyhlašuje pro školní rok 2024/2025 v souladu s § 59 až 60 g Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/ 2025 do prvního ročníku

 
oboru vzdělávání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
oboru vzdělávání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
 
na pondělí 22. dubna 2024.

 
Ředitelka školy rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Přihlášku ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v termínuod 1. února do 20. února 2024.

Součástí přihlášky bude:

 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání základního vzdělání. Nebyl-li do doby podání přihlášky příslušný doklad vydán, předloží jej střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem (tj. 1. září 2024)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro příslušný obor vzdělání (potvrzení od lékaře),
 • doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum).

Zaregistrovaní uchazeči budou pozvání na informativní schůzku na den 22. dubna 2024, kde obdrží podrobné informace k přijímacímu řízení.

Nahlédnout do spisu přijímacího řízení bude možné dne 14.05.2024 v předem stanoveném čase.
 
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

 • splnění povinné školní docházky
 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • splnění zdravotní způsobilosti
 • doporučení ze školského poradenského zařízení

 
Kritéria hodnocení přijímaných uchazečů:

 • Pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů budou rozhodovat následná doplňková kritéria:

 1. Průměrný prospěch 2. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
 2. Průměrný prospěch 1. pololetí předposledního ročníku plnění povinné školní docházky.
Průměr prospěchu klasifikace Počet bodů Prospěch z chování Počet bodů
1,0 – 1,5 10 Velmi dobré 5
1,6 – 2,0 8 Uspokojivé 3
2,1 – 2,5 6 Neuspokojivé 1
2,6 – 3,0 4    
3,1 a více 2    

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněné dne 15. 5. 2024 na dostupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
 

Plánovaný počet uchazečů do 1. ročníku/1.kolo
Kód oboru Název oboru Délka studia Způsob ukončení Plánovaný počet přijímaných uchazečů Potvrzení lékaře
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 1 rok Závěrečná zkouška
(vysvědčení o závěrečné zkoušce)
6 ANO
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 roky Závěrečná zkouška
(vysvědčení o závěrečné zkoušce)
6 ANO

 
 
V Rychnově nad Kněžnou 28. 1. 2024
Mgr. Monika Stančeková, ředitelka škola


Důležité informace a dokumenty k přijímacímu řízení

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich ZZ.pdf

Přihláška na střední školu.pdf

Zdravotní posudek.pdf

Převod slovního hodnocení.pdf

Hodnocení na vysvědčení.pdf
  

 


 

    

Protože máme Vánoce moc rádi, připomněli jsme si je ještě několika reprízami našeho vánočního vystoupení. Pozvali jsme základní školy Javornickou, Láň a Masarykovu. Pozvání přijala i MŠ Láň a dokonce i paní místostarostka Jana Drejslová. Moc děkujeme za podporu a za hojnou účast! Ani kam sednout si nebylo! 

Vše nejlepší a pevné zdraví vám všem přejí žáci ze ZŠ Kolowratské a jejich paní učitelky. 

     

     

     

     

     

         

     

 

Vážení rodiče!

Ve čtvrtek 11.1. pořádá naše škola den otevřených dveří. Vezměte své děti a přijďte se podívat k nám do školy. Ukážeme vám, jak u nás učíme a jak nás to učení baví.

Neváhejte a přijďte! 

Těší se na vás paní učitelky a žáci ZŠ Kolowratské 
Nejenom k vám domů, ale i k nám do školy zavítali mudrci z dalekého východu, Kašpar, Melichar a Baltazar. 


     

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy