Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola  a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitelka školy:

1.    kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
na úterý 23. dubna 2019

do oborů vzdělávání dle RVP

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/01 Praktická škola dvouletá

 
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 6 do Praktické školy jednoleté a 6 do Praktické školy dvouleté.

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 školského zákona rozhodla, že uchazeči o vzdělání nebudou konat přijímací zkoušky.

Kritéria pro přijetí:
·         ukončená povinná školní docházka dle vzdělávacího programu základní školy speciální či základní školy v kombinaci s dalším zdravotním postižením
·         ukončená povinná školní docházka, ale nezískané základní vzdělání


Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Podmínky přijetí:

1. Přihláška ke vzdělávání – pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději v termínu do 1. března 2019. Formulář přihlášky obdrží uchazeč na základní škole nebo na stránkách MŠMT ČR. Na přihlášce bude mít uchazeč potvrzený prospěch ze základní školy, kde plní povinno školní docházku, prospěch je také možno doložit ověřenými kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy. Na přihlášce bude také potvrzena zdravotní způsobilost ke studiu od lékaře.

Po uplynutí termínu pro odevzdání přihlášky (1. března 2019) obdrží zaregistrovaní uchazeči písemnou pozvánku k informativní schůzce na den 23. dubna 2019 v 9,00 hod.

2. Doporučení ze školského poradenského zařízení– SPC nebo PPP

3. Zápisový lístek – po obdržení rozhodnutí o přijetí uchazeč odevzdáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na naší škole. Pokud zápisový lístek nebude do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručen naší škole, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek dostane uchazeč na základní škole, ve které plní povinno školní docházku.


Zápisový lístek je možné odevzdat na informativní schůzce dne 23. dubna 2019 po převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeče.

 

Dne 28. ledna 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Monika Čapková, ředitelka školy