Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

LETOS REALIZUJEME GRANTY A PROJEKTY:

1. Projekt Královéhradeckého kraje:  - Zájmová práce se žáky mimo vyučování
Název projektu:  ,, Odpolední dílny.“
Zaměření projektu:
V rámci projektu nabízíme celoroční zájmové dílny, v nichž žáci smysluplně tráví svůj odpolední čas.

Nabízené aktivity:

  • Divadelní dílna
  • Výtvarná a dílenská dílna
  • Sportovní a taneční dílna
  • Hudební dílna

Cílová skupina – 50 žáků základní školy

Přínos pro cílovou skupinu
-
rozšíření nabídky zájmového vzdělávání mimo vyučování
-
smysluplné využití a trávení volného času
-
nové dovednosti poslouží pro výběr vhodné střední školy a budoucího povolání žáků

Projekt je realizován, veden a organizován pedagogickými pracovníky školy za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

2. Projekt Královéhradeckého kraje:  - Etická výchova ve školách
Název projektu: ,, Etická škola"
-
Celoškolní akce zaměřené na prosociální jednání, mravní životní hodnoty a zásady.
- Zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti etické výchovy.
- Začlenit nové poznatky z oblasti EV do školního vzdělávacího programu.

Projekt je realizován, veden a organizován pedagogickými pracovníky školy za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 3. Grantový projekt Škoda Auto 2017
Název projektu: ,, Popularizace technického vzdělávání"
Práce montážní a demontážní v odpoledních dílnách.
Projekt je realizován, veden a organizován pedagogickými pracovníky školy za finanční podpory společnosti Auto Škoda.

4. Grant EU Šablony pro ZŠ
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005786
Název: Spolu to dokážeme

Projekt je zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, vzájemnou  spolupráci pedagogů a podporu jejich dalšího kvalifikačního rozvoje.

5. Celoroční projekt základní školy : ,, Kolowrátek a pověsti".
6.
Celoroční projekty jednotlivých odloučených pracovišť.

Děkujeme MŠMT, Královéhradeckému kraji a společnosti Auto Škoda za finanční pomoc   
a možnost tyto projekty realizovat.