Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

DokumentyŠkolní řád, výroční zprávy, dokumenty školy

Výtah ze školního řádu

 
Práva žáků:
 • Právo na informace o výsledcích svého vzdělávání.
 • Slušným způsobem se vyjadřovat k rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí vzdělávání.
 • Právo na informace a poradenskou pomoc.
 • Právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly morálku.
 
Povinnosti žáků:
 • Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
 • Dodržovat školní a vnitřní řád školy.
 • Plnit pokyny pedagogických pracovník.
 • Žáci mají povinnost respektovat osobní svobodu ostatních žáků a chovat se k sobě navzájem ohleduplně.
 • Agresivitu, hrubé žertování nebo šikanu ze strany jiných dětí musí žáci okamžitě hlásit třídnímu učiteli nebo ředitelce školy. Ke sdělení mohou žáci využít i schránku důvěry.
 • Žákům je zakázáno používat v průběhu hodiny mobilní telefon, MP3 a jiné předměty nesouvisející s výukou. Za případnou ztrátu škola neručí.
 • V případě porušení zákazu je předmět odebrán a následně předán zákonnému zástupci.
 • Žákům je zakázáno pořizovat ve škole a na školních akcích zvukové a obrazové záznamy bez vědomí a souhlasu pedagogického pracovníka.
 • O každém jednání ohledně šikany a kyberšikany je sepsán protokol, který podepíší všichni zúčastnění.
 • Pokud se děje šikana mimo školu, podává občan/učitel/stížnost na státní zastupitelství.
 
Práva zákonných zástupců:
 • Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
 • Volit a být voleni do školské rady.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí dětí.
 • Právo na informace a poradenskou činnost.
 • Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel školního řádu.
 
Povinnosti zákonných zástupců:
 • Zajistit, aby dítě docházelo řádně a včas do školy.
 • Na vyzvání se účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečností.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování.
 
Práva s povinnosti pedagogických pracovníků (v souladu s novelizací školského zákona k 1. 9. 2017 (§22a, §22b ŠZ))

Práva pedagogických pracovníků

 • Zajištění podmínek potřebných při výkonu své pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
 • Volit a být voleni do školské rady
 • Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Povinnosti pedagogických pracovníků

 • Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • Chránit a respektovat práva žáka
 • Chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školních zařízení
 • Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
 • Poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
Omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole:
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce nebo notýsku.
 • Při absenci neprodleně, nejpozději do 3. dne, informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit příčiny absence. Omluvenku od lékaře donést ihned při nástupu po nemoci.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, po vyšetření se žák neprodleně dostaví nazpět do školy.
 • Po nástupu po nemoci žák předloží omluvenku třídnímu učiteli, pokud není omluvenka předložena, je absence žáka považována za neomluvenou.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost učiteli. Žáka si ve škole vyzvednou zákonní zástupci.
 • Třídní učitel může v odůvodněných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti lékařem.
 • Předem známou absenci je třeba omluvit již před jejím započetím, více než jeden den nepřítomnosti povoluje ředitel školy  na základě písemné žádosti zákonných zástupců.
 
Hodnocení žáků
 1. Hodnocení znalostí a výkonů žáků, které jsou na hraně mezi jednotlivými stupni výstupů, a které slouží pro povzbuzení a motivaci žáka, může učitel v sešitech a v žákovské knížce hodnotit znakem 1-, 2-, 3-,4-.
 2. Tyto znaky se nepoužívají při hodnocení ve výkazech a na vysvědčení.
 3. Žáci základní školy speciální a střední praktické školy jsou na vysvědčení hodnoceni slovně.