Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ÚKOLY 16. - 20. 3. 2020

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ PŘEDEVŠÍM MATEMATIKY (NÁSOBILKY A SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 100 NENÍ NIKDY DOST!!!):


https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
https://www.umimematiku.cz/
https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/
http://skolicka6.sweb.cz/LADA/LADA1.htm
http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky
https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitKC
https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematicka-krizovka-c_1.html

8. ročník


Český jazyk
Číslovky – str. 30-32
Využívat dle možností webové stránky Školákov – Český jazyk – 3. ročník – vyjmenovaná slova
Čtení
str. 51-53 – Fidlovačka
str. 57-58 – Živá voda
Čtení z knížky, časopisů, které máte doma

MATEMATIKA
 • Procvičujte desetinné zlomky – uč. Str. 34
 • procvičujte převody desetinných zlomků na desetinná čísla – uč. 36/5 (část jsme dělali ve škole)
 • začali jsme probírat desetinná čísla – opakujte jejich čtení a zápis
TSDJ,DST (tisíce, stovky, desítky, jednotky, desetinná čárka, desetiny, setiny, tisíciny)
Zapisovat dle diktátu do tabulky:
Př. Jedna celá dvě desetiny
Jedna celá dvě setiny
Jedna celá dvě tisíciny
Jedna celá dvacet dva setin
T S D J   D S T
      1 , 2    
      1 , 0 2  
      1 , 0 0 2
      1 , 2 2  
        ,      
        ,      
        ,      
 • uč. 36/6 (pokud chcete mazací barevnou tabulku, stavte se pro ni ve škole, ale stačí si ji vytvořit na papír)
 
Geometrie
 • povrch kvádru – uč. 73/1 (vzorec na doplnění a výpočet str. 72:
S = 2.a.c + 2.a.b + 2.b.c
 
ZEMĚPIS
 • uč. velká – str. 42 – 45
Zápisy do sešitu:
STÁTY JIŽNÍ EVROPY
Itálie– Řím(„věčné město“)
 • římské právo, číslice
 • církev
Vatikán – stát ve státě, nejmenší na světě
 • papež
 • špagety, pizza, zmrzlina
 • Benátky (město na vodě), Janov, Milán, Neapol, Florencie
Řecko– Athény
Památky – Akropol, Olympie (olympijské hry, bohové), Soluň (bratři Cyril a Metoděj)
 • Olivy, ovoce, zelenina, sýry, gyros
 
DĚJEPIS
Uč. str. 40 – 41
Dějiny udatného českého národa č. 84 – Revoluce 1848:
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=85&t=0s
Zápis do sešitu:
Revoluční rok 1848
České země byly součástí Rakouska Uherska.
11. 3. 1848 – schůze občanů Prahy →petice císaři(POŽADAVKY: rovnost češtiny a němčiny, české úřady, zrušení roboty)
13. 3. – povstání ve Vídni → petice → císař některé požadavky splnil
1. 6.  Slovanský sjezd – František Palacký
(jednání o rovnosti národů)
→vyzváni k opuštění Prahy → neposlechli → střelba, bombardování Prahy, zatýkání
7. 9. 1948 – říšský sněm zrušil poddanství a robotu
 
PŘÍRODOPIS
Uč. Biologie člověka 50 – 51
Zápisy do sešitu:
 
SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ
Smyslové orgány – přijímají informace z prostředí a předávají je nervové soustavě
Chuť – na sliznici dutiny ústní a jazyka jsou chuťové pohárky
Čich – čichové buňky v horní části nosu
Hmat – kůže – zejména na prstech rukou
 
SLUCH (OBRÁZEK UCHA VÁM DÁM, AŽ PŘIJDETE – NEBO STR. 52) Popsat – boltec, zvukovod, střední ucho, hlemýžď, bubínek (ZBYTEK NE)
Vnější ucho – boltec, zvukovod, bubínek
Střední ucho – kůstky: kladívko, kovadlinka, třmínek
Vnitřní ucho – hlemýžď (ústrojí pro rovnováhu)
 
OBČANSKÁ VÝCHOVA
ZÁPIS:
Politika
= umění řídit stát a řešit protikladné zájmy lidí
Politická strana – dobrovolné sdružení občanů, slouží k jejich účasti na veřejném životě
Politické spektrum
Levice ---- střed ----- pravice
 
ANGLIČTINA
Opakujte si probrané učivo podle sešitu (slovíčka, to have, to be, can, need, množné číslo….)
Odkaz na hry:
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/
http://zshavl.cz/aj/2_ronk/2_obecne.html


Fyzika 8. ročník
 • Opakovat, témata Co je to elektrická energie (str. 24-27) a dynamo (str. 42)
Zápis do sešitu:
Využití elektrické energie
Elektrickou energii využíváme neustále. Př. Výtah na stavbě, vaření topení, praní, žehlení, továrny, stroje, hračky, elektronika…
Čím více práce stroje vykonávají, tím více elektrické energie spotřebuje. Elektrickou energii měříme elektroměrem.
Str. 44-51


9. ročník

Český jazyk
Přídavná jména – str. 45-46
Využívat dle možností webové stránky Školákov – Český jazyk – 3. ročník – vyjmenovaná slova
Čtení
str. 72-77 Najdi se a překonej
str. 38 – Jak mizí sníh, Aprílová škola
Čtení z knížky, časopisů, které máte doma


MATEMATIKA
 • Probírali jsme výpočet procentové části
(základ dělím stem, násobím počtem procent)
 • Procvičujte – vše str. 37/2 – 4 (něco už bylo za DÚ)
 • Pokuste se vypočítat alespoň 3 slovní úlohy – dle vlastního výběru – str. 38 – 39
GEOMETRIE – OPAKOVÁNÍ – kolmice, rovnoběžky, různoběžky (symboly  ǁ a Ʇ)
 
ZEMĚPIS
Uč. velká str. 28 - 29
21. Zápis do sešitu:
Jižní Afrika
 • patří k ní ostrov Madagaskar
 • hornaté území, ve vnitrozemí poušť
 • řeka Zambezi, Viktoriiny vodopády
 • savany(travnaté oblasti)
 • nerostné bohatství – uhlí, železná ruda, zlato, diamanty
 • kukuřice, tabák, fazole
 •  
Republika Jižní Afrika (Jihoafrická republika = JAR)
 • nejvyspělejší stát Afriky
 • bohatství – zlato, diamanty, černé uhlí
 • ovoce, pšenice, kukuřice
 • chov ovcí, skot
 
Emil Holub– český lékař, cestovatel po Africe
 
DĚJEPIS
Uč. str. 47 - 48
Zápis:
19.
Období stalinizmu
Útlak KSČ se zvýšil ve všech oblastech života.
Prezident: Klement Gottwald
Zatýkání a popravy odpůrců – např. Milada Horáková
 • vylhané procesy
 • združstevňování– odebírání polí a zvířat do JZD (jednotné zemědělské družstvo) →zhoršení hospodaření
 • rušení živností
 • znárodňování továren
1953 – měnová reforma(hodně lidí přišlo o úspory)
 
 Odkaz – Dějiny udatného českého národa č. 104 (Padesátá léta), 105 (Ostrůvky normálnosti v padesátých letech):
https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=104
https://www.youtube.com/watch?v=dSb-Z2CZb3M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=105
 
PŘÍRODOPIS
ZÁPISY DO SEŠITU:
Společenstva organismů
PROSTŘEDÍ přirozené (louka)
 • umělé(pole)
 
Společenstva druhově rozmanitá jsou stálejší.
Rostliny a živočichové potřebují určitou teplotu, vlhkost, světlo – různá přizpůsobivost prostředí.
 
Vzájemné vztahy ve společenstvu
 • je nutné zachovat rovnováhu mezi jednotlivými druhy rostlin a živočichů, jinak dojde ke změnám a poruchám společenstva
nevhodné zásahy člověka:
 • kácení lesů
 • znečišťování chemikáliemi (voda, vzduch)
 • technické zásahy
 
ÚKOL: Spoj čarou organismus s prostředím, ve kterém žije.
ŽÍŽALA                           travnatá savana
ZEBRY A ŽIRAFY            ovzduší
POTKAN                        půda
MOUCHA                      les
SRNEC                           stoky a kanály
 
CHEMIE
Zápis do sešitu:
Uhlí
 • hořlavá hornina
 • z pravěkých přesliček
 • obsahuje uhlík, vodík, dusík, síru
 • využití v tepelných elektrárnách
VÝROBA – koks
 • svítiplyn
 • dehet
 • syntetický benzín
 
 • při spalování uniká jedovatý oxid siřičitý
 
Ropa a zemní plyn
Ropase těží vrty do zemské kůry nebo do mořského dna.
Dopravuje se na velké vzdálenosti ropovody nebo cisternovými loděmi (tankery).
Ropné produkty jsou zdraví škodlivé hořlaviny.
 
 
Zemní plynse často vyskytuje s ropou.
Dopravuje se plynovody.
Je to kvalitní palivo.
 
Vznikly rozkladem drobných živočichů.
 
ÚKOL – Spoj čarou, co k sobě patří
PRODUKTY                       VYUŽITÍ
plyn                                     palivo do motorů, rozpouštědlo
benzín                                palivo dieselových motorů
petrolej                              mazadla strojních zařízení
nafta                                   povrch vozovek
oleje                                    topení, vařiče
asfalt                                   svícení
 
OBČANSKÁ VÝCHOVA:
ÚKOL: Sledovat zprávy
ZÁPIS:
Globální problémy světa
Jsou to problémy ohrožující naši planetu
 • ohrožené životní prostředí
 • oteplování
 • kontaminace (znečištění chemickými látkami) půdy a vody
 • znečištěné ovzduší
 • nedostatek energie
 • nemoci
 • války
 
ANGLIČTINA
Opakujte si probrané učivo podle sešitu (slovíčka, to have, to be, can, need, množné číslo….)
Odkaz na hry:
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/
http://zshavl.cz/aj/2_ronk/2_obecne.html
 
Fyzika 9. ročník
 • Opakovat témata Zkrat, pojistka, jistič (str. 46-51)
Zápis do sešitu:
Ochrana před nebezpečným napětím
Země je stejně jako lidské tělo vodič.
Proud může procházet tělem i zemí. V zemi proud vede voda.
Str. 52-53
 
Doplnění zápisů obrázky týkající se fyziky se meze nekladou 😊