Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP
1.       ročník (Jirsa Radek),  7. ročník (Patrný William), 8. ročník (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova:
-          globální čtení: okruh POTRAVINY
-          poznávání maket potravin, poznávání a přiřazování obrázků (první čtení) a nápisů
-          metoda VOKS (výměna obrázků za předmět)
-          přiřazování fotografií a jmen členů rodiny
-          poznávání předmětů denní potřeby skutečné (ručník, mýdlo, kartáček…)+ na fotografii či piktogramu
-          zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů
-           reakce na oslovení  (vlastní jméno),  na  zavolání
-          vyjádření pojmu: CHCI – NECHCI (negace)              

          + 7.roč.
-          třídění a řazení předmětů dle různých kritérií (velikost, barva, obsah, tvar )
-          skládání dějových obrázků (pohádky na kartičkách)
-          sestavování polovin nepravidelně dělených (auto, kočka apod..)
-          orientace na řádku, řazení zleva doprava


-          +8.roč.:     
-          posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu
-          skládání slov z písmen
-           vybarvování omalovánek
-          Graf. schopnosti
-          rozvíjení hrubé motoriky: cvičení paže, lokte zápěstí , uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů (předměty a pomůcky denní potřeby)
-          rozvíjení  jemné motoriky: cvičení dlaně a prstů  obou rukou, prstová gymnastika,  
-          hygiena psaní – správné držení psacího náčiní, správné sezení při psaní
-          čmárání: prstem do krupice, čočky, na papír       
     
             7.roč.:
-          sestavování písmen, rovnání písmen do řádků
-          psát  tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích písmen

Smyslová výchova:
- nácvik sluchového soustředění na zvuky– ozvučené pomůcky, chrastítko, zpěv, hudba,       
 -  zvukové programy na PC, zvuky spojené s denním životem (tekoucí voda, tlesknutí, bouchnutí dveří apod.)                                                                                                                                                 - dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaně, automasáž        
 - orofaciální stimulace v oblasti tváří, rtů, dásní, dutině ústní, stimulace jazyka (masáž, hlazení, ťukání, štípnutí, zubní kartáček, tyčinka, potraviny…) – pokud to Radek přijme                                                                                
- vibrace – odhmat z mluvidel                 
- rozvoj chuťové percepce – správné kousání a polykání potravy  
- rozvoj čichové percepce – sfukování, foukání                   

   +7.roč. :      
- vyhledávání předmětů podle tvaru a barvy 
- řazení barev podle vzoru - střídání barev            
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,  pexesa apod.      
- rozlišování vlastností předmětů: měkké – tvrdé, hladké – drsné   
- orientace v prostoru: nahoře, dole, vpředu, vzadu, vedle;       
- orientace na ploše: nahoře, dole, na začátku– na konci, vedle   
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem           

+8.roč.:   
- rozlišování geometrických tvarů    
- řazení předmětů podle velikosti, rozlišování, pojmů: malý – velký, dlouhý – krátký    
- třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…          
- vyhledávání předmětů stejných barev                    
- poznávání a třídění předmětů: kulatý, hranatý, špičatý     
- rozlišování vlastností předmětů a jejich třídění: těžké – lehké                 
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka          
- hry s bublinkami 
               

 PŘÍPRAVY ZŠS STMP

  1. ročník (Černý Filip)
Čtení:
- globální čtení (POTRAVINY, DOMÁCÍ ZVÍŘATA) obrázků v řádku - obrázky globálního čtení, oddělování slov od obrázků – práce pouze se slovy, čtení slov, přikládání slov k obrázkům, gobální čtení – tvoření jednoduchých vět 
-sociální čtení – nápisy na potravinových obalech  
- čtení tiskacích písmen a slabik     
- čtení a skládání dvouslabičných slov s naučenými písmeny (A,E,I,O,U,M,L,V,T,J) – MÁMA, VOLÁ, JÁMA,MÁME,…      
- čtení krátkých vět doplněných obrázkem                  
- poslech a recitace veršů a říkadel       
 - poslech pohádek a vyprávění           
                                                                                                     
Řečová výchova:
- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- cvičení schopnosti koncentrovat se na poslech pohádek a krátkých příběhů
- vyprávění krátkého textu dle otázek
- cvičení pravidel dialogu
 
Počty:
- orientace v prostoru a na ploše -praktické úkoly
- třídění předmětů  - velikost, barva, tvar, obsah
- označování počtu prvků  1- 5, spojování číslo - množství a naopak
- numerace č. 5, sčítání a odčítání s názorem v oboru do 5
 - psaní číslic podle diktátu v oboru do 5, zápis matematických znamének +, -, =
- porovnávání čísel v oboru do 5
- doplňování jednoduché tabulky
- orientace v čase - pojmy: den
- manipulace s mincemi 1, 2, 5
- křivé a přímé čáry
Psaní:
- opakování dosud osvojených písmen
-  vyvozování písmen dle obrázku
 
Člověk a jeho svět:
Opakovat z února!
- rozlišování a pojmenování lidských činností, různé profese
- upozornění na zdravotní potíže, bolest, zdraví a nemoc, u lékaře, v nemocnici
pokračovat
- domov a jeho nejbližší okolí, cesta do školy, můj dům (byt)      
- domácí zvířata

10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- čtení textu s porozuměním (krátké tematické články – roční období)
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem pro děti (básničky)
- čtení kalendářů, časopisů
- využití PC (pokud je to možné)
- recitace básní s pohybovým doprovodem
Toto vše Verunku baví
 
Řečová výchova:
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu
- zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou
 
Počty:
 
- sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek v oboru do 16- psaní číslic
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč
- bankovky 100, 200, 500, 1000kč – pozná vizuálně
- orientace v čase – hodina, půlhodina
- jednotky délky 1cm – umí naměřit do 16cm   
- kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník - nakreslí
Psaní:
-upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy (kromě F, G, CH, Ř, Q, X)
- psaní na počítači
- psaní nápisů
 
Člověk a příroda:
 
- prohlubování znalostí o stavbě a funkci lidského těla
- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, živelní pohromy
 
Člověk a společnost:
 
- upevňování znalostí o problémech lidské nesnášenlivosti a mravních hodnotách jedince
- upevňování poznatků - práva a povinnosti občana, policie, soudy, právní dokumenty občana, druhy postihu protiprávního jednání, trestná činnost
- orgány a instituce zdravotní a sociální péče, pomáhající organizace