Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  8. –  12. 6. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova:
Docházka do školy od 8. 6. 2020
 7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

  • globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (dokončit prac. listy)  
  • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
  • orientace v čase
  • orientace na řádku, řazení zleva doprava (obrázky dle diktátu)
  • vztahy (hodně – málo, všechno - nic)
  • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
  • nápodoba zvuků dopravních prostředků
Graf. schopnosti
  • cvičení jemné motoriky
  • grafomotoricka : zůstává - doteky hrotem tužky (prac.  listy)                                                                                                                                                                                                                                     
Smyslová výchova:
- zvukové programy na PC, poslech hudby           
- rozvoj sluchu: poznávání zvuků – dopravních prostředků - ukázat na obrázek
- řazení předmětů podle velikosti (velké – malé)   
- zraková motivace – hledání předmětů        
- přebírání drobných předmětů (těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků)    
- třídění předmětů dle barvy + názvu         
- rozlišování geometrických tvarů         
-zůstává: pexesa, puzzle (na PC)   
- manipulace s předměty denní potřeby      
-  rozvíjení hmatu při sebeobslužných  činnostech:  samostatnost          

- poslech relaxační hudby                    
- prostorová a směrová orientace(v místnostech pobytu) – okna, dveře, chodba, koupelna, WC apod.
 
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
- globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (dokončit prac. listy)
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“
-zůstává: třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary + složitější tvary na desce)  
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně        
- využívat zapůjčené pomůcky
-   vyjádření potřeby, pocitů (sociální učení)
- vztahy mezi lidmi - budeme si pomáhat – práce v domácnosti                                                                 
Graf. schopnosti
-rozvíjení jemné motoriky nápodoba pohybů, pobyt venku  
- grafomotorická cvičení: zůstává - doteky hrotem tužky (prac.  listy)                                                                                                                                                                                                                                     
-  vybarvování omalovánek
- psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3

Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC, poslech hudby         
- rozvoj sluchu: poznávání zvuků – dopravních prostředků - ukázat na obrázek  
-komunikační symboly – souvislost mezi časem a činností (dějové obrázky, časový rozvrh z fotografií, piktogramů, písmen, popř. VOKS apod.)“
- nápodoba zvuků „dopravních prostředků „           
- řazení barev podle vzoru - střídání barev      
- vyhledávání předmětů stejných barev   
- zůstává: navlékání korálků , těstovin na špejli         
- napodobování různých pohybů             
-  zůstává: pexesa, puzzle, domino       
- zůstává: orientace -  vpravo – vlevo  
- foukání - bublifuk     
                                                                                                                                                  
PŘÍPRAVY ZŠS STMP  8. 6. – 12. 6. 2020
3.ročník (Černý Filip)
Filip odjíždí do lázní 2. 6. 2020. Veškeré plány učiva předány a dodatečně poslány emailem

10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:

- písmeno a hláska„F“            
-
čtení naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova 
vytleskávání slov na slabiky          
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem děti (hlasité čtení)  
- čtení pracovních listů s písmenem „F“ a dalšími písmeny abecedy
- pracovní sešit (ABECEDA) – opakovat všechna písmena + číst texty s písmeny Ř, F    
- vyhledávání písmen v textu

Řečová výchova:   
- cvičení motoriky mluvidel s písmenem „F“   
- správná výslovnost probraných hlásek, tvoření slabik +  vyprávění nad obrázky               
-  zůstává: zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky                                                                                                                                                      
Počty:
- vše opakovat: sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek
- zápis jednoduchých příkladů
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč (dolepování mincí – sešit)
- orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta (papírové hodiny)
- zůstává: jednotky délky – pracovní sešit – nalepit obrázky co lze měřit, přečíst kolik co měří             

  Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy          
- psaní na počítači      
- opis říkanky s „F“ (FIČÍ, FOUKÁ FUJAVICE…)

Člověk a příroda:       
Základní poznatky z přírodopisu: opakovat
chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom   (sešit, nalepit obrázky a text)

  • ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území – zůstává, prohlížet probranou látku v sešitě
Člověk a společnost:
-významné události, které proslavily naši vlast, státní svátky