Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  4. – 7. 5. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 

Rozumová výchova, Řečová výchova:
Pokračovat : ZVÍŘATA U RYBNÍKA (motýl, ryby, žába, čáp .. zkusit vypracovat zaslané prac. listy
Stále opakovat doposud probrané

 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • zůstává - orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů: PŘINES, DEJ, PODEJ, VEZMI, POLOŽ apod.
 • pochopení pojmu: MÁM, NEMÁM
 •  snaha o koncentraci pozornosti, cvičení pozornosti na určitou činnost – vždy dbát na dokončení činnosti
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou – tak aby neodbíhal
 • cvičení rtů a jazyka, cvičení mluvidel před zrcadlem, zavírání a otevírání úst, nafukování tváří
 • motivace ke komunikaci + zkusit vyslovovat hlásky a slabiky MA, TA, PA, KA – to Radeček se snaží, ale trénujte
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky: čmárání: zkusit vypracovat zaslané prac.  listy  na opakování grafomotoriky  (správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)       
 • zůstává prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
Smyslová výchova:
 • poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy  + pohádka BOUDO, BUDKO (již zaslané e-mailem)    
 •                                                                                         
 • nápodoba hlasů zvířat          
 •  cvičení očních pohybů – sledování a poznávání pohybujícího se předmětu   
 • třídění barev zrakem, (barvy oblečení, hraček atd)
 •  Barvy dle názvu
 • Zůstává foukání - bublifuk  
 • Přebírání těstovin, fazolí, korálků
 • Navlékání korálků                                                                                        
- manipulací s předměty denní potřeby
- rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech (oblékání, hygiena, stolování) -  snaha o samostatnost
 
 
  7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

 • pokračovat : ZVÍŘATA  U RYBNÍKA - čtení globální metodou (obrázek- obrázek) .. zkusit vypracovat zaslané prac.
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
 • orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim (piktogramy)
 • - poznávání rozdílů : pán - paní
 • - poznávání  rozdílů: chlapci – děvčata (spolužáci)
 • - orientace na řádku, řazení zleva doprava
 • - poznávání dalších předmětů ve skutečnosti, na obrázku, na modelech
 •  - vytváření a chápání kvantitativních vztahů ( všechno - nic), pošlu e-mailem
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním – vždy dbát na dokončení činnosti
Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky: čmárání: zkusit vypracovat zaslané prac.  listy  na opakování grafomotoriky  (správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)     
 • zůstává prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
 • prstová gymnastika
 • spontánní malba (úchop štětce, voskovky, pastelky, fixy, houby apod.).
Smyslová výchova:
 • zvukové programy na PC    
 • poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy  + pohádka BOUDO, BUDKO (již zaslané e-mailem)    
 • poznávání hlasů zvířat (žába, holub, koník…)
 • - řazení předmětů podle velikosti (velké – malé)
 • foukání - bublifuk    
 • třídění předmětů dle barvy – výběr dle pojmenování (žlutá, modrá atd.)
 • - rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
 •  navlékání korálků , těstovin na špejli 
 • třídění drobných přírodnin (fazole, hrách, těstoviny, kaštany – to, co doma nejdete)
 • snaha o zrakovou koncentraci při práci s PC - trénink vizuální paměti – pexesa, puzzle
- manipulací s předměty denní potřeby
- rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech (oblékání, hygiena, stolování) -  snaha o samostatnost
 
  
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

 • pokračovat: “ ZVÍŘATA U RYBNÍKA „ (žába, čáp, holub, motýl…)zkusit vypracovat zaslané prac.
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „ZVÍŘATA U RYBNÍKA“
-orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
-cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova – porozumění, co má vykonat
-třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary) – výběr dle pojmenování (žlutý kruh, modrý trojúhelník atd.)
-sestavování obrázků z polovin (rozstřižená fotka členů rodiny, dom. zvířat, zvířat u rybníka atd)
- poznávání písmen svého jména a příjmení)skládání zleva doprava
- poznávání předmětů denní potřeby (když vám pomáhá)
-  skládání dějových obrázků – BOUDO, BUDKO (již zaslané)
- poznávání druhů rostlin  - to, co zrovna kvete (až půjdete na zahradu)
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně (přikládání bombónů, sušenek, lízátek atd.)
Graf. schopnosti
-rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě, vycházky, jízda na koloběžce, házení míčem + spontánní malba
-opakování grafomotorických prvků: zkusit vypracovat zaslané prac.  listy (správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)
-  vybarvování omalovánek
- zůstává - psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC                              
- poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy     
- nápodoba hlasů zvířat (žába, holub, koník…. ať to Eli zkusí a pokud to nepůjde, tak pouze poznávání a ukazování (VY napodobujete)    
- rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

                                                                                                                                   
- třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…
- vyhledávání předmětů stejných barev
Zůstává - řazení barev podle vzoru - střídání barev  - navlékání korálků , těstovin na špejli
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,  pexesa, puzzle    
- orientace na ploše: nahoře, dole,+ pojem: dlouhý, krátký  (proužky papíru)  
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem  
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka, noha    
- foukání - bublifuk                                                                                           
 
 
 PŘÍPRAVY ZŠS STMP  4. – 7. 5. 2020
3.ročník (Černý Filip)
Čtení:
-  téma: ZVÍŘATA U RYBNÍKA
- poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků, encyklopedie.
– skládání a čtení slabik, skládání  + čtení jednoduchých slov z naučených písmen     
- vytleskávání slov na slabiky (určí počet slabik – to FILIP umí)   
- tvoření jednoduchých vět 
Opakovat: jak dělají zvířátka: žába umí KVÁK, HOLUB UMÍ VRK“ + domácí zvířata
-sociální čtení – nápisy na potravinových obalech  + nápisy na hygienických obalech 
- poznávání první hlásky slova (trénovat sluchové vnímání)
- čtení krátkých vět doplněných obrázkem          
- poslech a recitace veršů a říkadel    
- poslech pohádek a vyprávění
                                                                                                             
Řečová výchova:
- stále opakovat – správná výslovnost
- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- recitace veršů a říkadel                                                                                                           
- cvičení schopnosti koncentrovat se na poslech pohádek a krátkých příběhů
- vyprávění krátkého textu dle otázek
- cvičení pravidel dialogu
- zůstává - říkanky: JARO – zaslané e-maile
Pohádka: BOUDO, BUDKO (vyjmenuje zvířátka, která jsou v pohádce)
- odpovídat na otázky celou větou
- zůstávají písničky„KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO“ – vyjmenovat zvířátka jak jdou za sebou       
-písnička „JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA“ – „KRÁVY, KRÁVY JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE, JAKOU MÁTE ŘEČ: bů, bů, bů, bů, bůbůbů

Počty:
zůstává
- orientace v prostoru a na ploše -praktické úkoly + umísťování předmětů dle diktátu
- třídění předmětů  - velikost, barva, tvar, obsah
- označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak
- sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6
 - psaní číslic podle diktátu v oboru do 6, zápis matematických znamének +, -, =
- porovnávání množství a čísel v oboru do 6 – psaní znamének VÍCE, MÉNĚ, STEJNĚ
- číselná řada 1 - 6
- doplňování jednoduché tabulky
- orientace v čase - pojmy: den vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc DUBEN
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč
- křivé a přímé čáry - zkuste používání pravítka (bez měření)
- náčrt – kruh, trojúhelník  obdélník, čtverec - zkuste
Psaní:
 - grafomotorika (opět pošlu nové)
- opakování dosud osvojených písmen a číslic
- zápis příkladů v oboru do 6 (s názorem – puntíky)
 
Člověk a jeho svět:
Zůstává: - pojem o čase -  celé hodiny – zkusit ukázat kdy ráno vstává, obědvá, svačí atd.
- upevňování orientace v čase, denní činnosti, dny v týdnu, pojmy týden, měsíc, roč. období,    
- pojem: včera, dnes a zítra
- jarní rostliny – pojmenovat, najít v přírodě na vycházce
-bezpečnost při cestě do školy (chůze po přechodu, semafor)
- chování k návštěvě
 
 10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- opakování naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova               
vytleskávání slov na slabiky
 - označení krátkých a dlouhých slabik

-čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem pro děti ( jarní básničky)      
- čtení kalendářů, časopisů, prohlížení encyklopedie,               
- prohlížení mapy (vy cestujete), receptů na vaření, návodů k užívání léků, návodů s obrázky k použití výrobků a činnostem         
- využití PC (pokud je to možné)
- pojmy: báseň, básník, kniha, spisovatel, čtenář, film, herec                                                                                                              
- recitace básní s pohybovým doprovodem
- hlasité čtení

Řečová výchova:             
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu         
-  zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky 
- zůstává: dramatizace pohádky „BOUDO, BUDKO“      
- recitace básní (dle vlastního výběru z knížek)     
- zůstává:písnička „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO“ – vyjmenovat zvířátka jak jdou za sebou + písnička „JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA“      
Sledujte TV

Počty:
zůstává
- sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek v oboru do 16 - psaní číslic
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč
- bankovky 100, 200, 500, 1000kč – pozná vizuálně
- orientace v čase – hodina, půlhodina
- režim dne – ukáže na hodinách (vstávání, svačina, oběd……….)
- jednotky délky 1cm – umí naměřit do 16cm      
- jednotky délky – 1mm, 1cm, 1m (ukázat na pravítku, metru)   
  zůstává:
- orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta    
- kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník - zkusit narýsovat 
- přímka, úsečky + porovnávání úseček   
                                                                                                      
 
Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy     
- psaní na počítači    
- opis textu       
- diktát slabik a jednoduchých slov (obrázek ke slovu)     
- označení krátkých a dlouhých slabik (krátká slabika = ●, dlouhá slabika = ▬ )     
Člověk a příroda: Základní poznatky z přírodopisu                                                                          
- upevňování znalostí – pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce, měsíční fáze

Člověk a společnost:
- státní svátky 1. 5.; 8. 5.