Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1. ročník
Čtení – slabiky ví, vu, ve, slabikář str. 60 – 61

Psaní – nácvik psacího malého  v – nejprve rozcvičit ruku, psát vlnovky, pak připojit kličku

Matematika – psaní číslice 5
                       - řada 1 – 5, řada 5 – 1
                       - učebnice str. 49 nahoře – nacvičit a opsat do sešitu sčítání do 5                4 + 1 = 5
                                                                                                                                              1 + 4 = 5
                                                                                                                                               3 + 2 = 5
                                                                                                                                               2 + 3 = 5
                       - na procvičování sčítání použít prsty, kamínky, pastelky, předměty

Prvouka – Dopravní výchova – přechod silnice – rozhlédnu se vlevo, vpravo, vlevo – zkuste si
                                                    - přechod pro chodce – zebra
                                                    - semafor pro chodce – barvy – zelená – jdu, červená – stojím
                   Prohlédni si obrázek v příloze Prvouka 1., 2. roč. a splň úkoly dole.
 
2. ročník
Čtení – další dvě strany ou, Ou ve slabikáři
           - vymýšlej slova, kde slyšíš ou

Psaní – psací koule, boule, loupe, houpe, kouká, houpá, koulí

Matematika – opakovat řadu 1 – 5, 5 – 1
                       - sčítání do 6 – učebnice str. 6 nahoře – sčítací spoje z minulého týdne zapojit
                         mezi ostatní a stále procvičovat (použít prsty, pastelky, kamínky, předměty)

Prvouka – Dopravní výchova – viz 1. roč.
 
4. ročník
Český jazyk – h, H – další dvě strany ve slabikáři
                      - učebnice českého jazyka – každá věta začíná velkým písmenem
                                                                     - strana 14, cvičení 14 – opiš správně do sešitu

Psaní – napiš vždy celý řádek psací Hana, Helena, Hedvika, Hanuš, Hynek, Honza

Matematika – učebnice str. 34, cvičení 2        str. 35, cvičení 2 – sestav příklady a napiš
                                                        32 + 46                         95 – 34

                       - opakuj násobilku 2, 3, 4

Přírodověda – zopakuj z minulého týdne tři druhy rostlin a vymysli 5 květin, 5 stromů, 3 keře
                       - zopakuj části těla rostliny

Vlastivěda – učebnice str. 32 – 33 Jak se chovat na silnici – prohlédni si obrázky, poznej znač-
                       ky, co znamenají barvy na semaforu
                    - zapiš do sešitu   Jdu pěšky – jsem chodec
                                                   Pravidla – opiš podle učebnice str. 33 dole
Anglický jazyk
Přepiš a přelož do sešitu
 
MY PET  /maj pet/ moje zvířátko

My name is Kate.             
I have got a cat.              
It is brown and white.

My name is Paul.
I have got a mouse.
It is grey. 
 
V příloze máš několik zvířat. Zkus přiřadit anglický název k obrázku zvířete. 
Do sešitu si vypiš jednotlivá zvířata anglicky a přelož je do českého jazyka.
 
6. ročník
Český jazyk – vyjmenovaná slova po z
                      -  učebnice str. 27, cvičení 4 – opiš a podtrhni vyjm. slova po z a slova příbuzná
                                          str. 28, cvičení 5 – doplň a opiš
                                          str. 28, cvičení 6 – doplň  ě  a opiš, co je to?

Čtení – str. 61 – Pohádka ze scénáře – tak se natáčí filmová pohádka Malá mořská víla

Matematika – učebnice str. 61, cv. 27 – napiš pod sebe a sečti                 5 046
                                                                                                                            2

                                           Str. 65, cv. 12 – napiš jako příklady na násobení a vypočítej 1 . 4 =
                                           Str. 65, cv. 13 – napiš jako příklady na dělení a vypočítej 18 : 9 =
                          Matěj Mráček – uč. 34, cv. 2, uč. 35, cv. 2 – sestav příklady a napiš do sešitu
                                           Vzor -  32 + 46          95 – 34
                                                    - opakuj násobilku 2, 3, 4

Dějepis – zapiš do sešitu – Řecko – perské války
                                                Řecko ohrožovala silná Perská říše.
                                                3 bitvy – u Marathonu - výhra
                                                             - u Thermopyl – prohra
                                                             - u ostrova Salamina – výhra, bojovaly řecké trojveslice
                                               Řekové se Peršanům ubránili a nakonec podepsali mírovou smlou-
                                               vu.
                                               V příloze dějepis 6. roč. si přečti a nekresli trojveslici – řecká váleč-
                                               ná loď, dlouhá a štíhlá, měla tři řady vesel.

Zeměpis – stále opakuj názvy světadílů, ve kterém světadíle leží Česká republika?

Přírodopis – zopakuj obilniny – napiš do sešitu 10 výrobků  mouky
                       zapiš do sešitu -   Zelenina
                                                       Je důležitá pro vitamíny a minerální látky. Je nezbytnou sou-
                                                       částí zdravé výživy.
                                                       Druhy : 1. košťálová zelenina
                                                                     2. plodová zelenina
                                                                     3. salátová zelenina
                                                                     4. kořenová zelenina
                                                                     5. cibulová zelenina
Anglický jazyk  
Pokračujeme v příkladech a použití osobních zájmen( jednotné číslo)
Vše si napište do sešitu.
I (já)
Osobní zájmeno I píšeme v angličtině vždy s velkým písmenem:

 • I speak English well. (Mluvím dobře anglicky.)
You (ty)
Protože angličtina nerozlišuje tykání a vykání, můžeme slovíčkem YOU označit jak kamaráda, tak i člověka, kterému bychom v češtině vykali. Toto osobní zájmeno se užívá pro mužský, ženský i střední rod:

 • You are very kind! (Jsi moc hodný/ jsi moc hodná + jste moc hodný/ jste moc hodná)
He (on), she (ona), it (ono)
 • He is tired. (On je unavený.)
 • She is happy. (Ona je šťastná.)
 • It is interesting. (Je to zajímavé.)
V angličtině používáme zájmeno HE a SHE pro osoby a IT pro ne-osoby (neživotná podstatná jména, mezi která řadíme i zvířata). Představme si například, že někomu chceme říci, že máme velký dům. V češtině je to TEN dům, ale v angličtině ho neoznačíme zájmenem HE, ale IT (dům není osoba):
 • This is our house. It (he) is big.
  To je náš dům. (On) je velký.
To samé platí, když chceme říci, že máme velkou zahradu. V češtině je TA zahrada, ale v angličtině se opět označuje zájmenem IT, protože se nejedná o nikoho živého. Další příklady:
 • Mluvíme o domě: It (the house) is interesting!
  (Ten dům) Je zajímavý!
 • Mluvíme o Petrovi: He (Peter) is interesting!
  (Petr) Je zajímavý!
 • Mluvíme o zahradě: It (the garden) is interesting!
  (Ta zahrada) Je zajímavá!
 • Mluvíme o Emě: She (Emma) is interesting!
  (Emma) Je zajímavá!
 
Fyzika
Práce a výkon – prohlédnout přiloženou prezentaci
 
8. ročník
Český jazyk – uč. str. 15 – opakuj vyjmenovaná slova
                               Str. 16, cv. 3 – doplň a opiš
                               Str. 44, cv. 3 – vždy tři věty spojte do jedné věty s několikanásobným pod-
                                                         mětem, tuto větu napište a několikanásobný podmět
                                                         podtrhněte
                                vzor – Nad zahradou poletují sýkorky, kosi a špačci.

Čtení – přečíst znovu 59 – 62 Žlutá vlajka a odpověz ústně
                                      Jak se jmenoval cizí námořník?
                                      Jakou nakažlivou nemocí údajně onemocněl?
                                      Proč si udělal na obličeji skvrny tužkou?
                                      Co znamená na lodi žlutá vlajka?
                                         Najdi na Wikipedii a napiš, co je to karanténa.

Matematika – opakuj násobilku
                          uč. str. 16, cv. 13 – třetí sloupek písemně
                          uč. str. 16, cv. 14 – čtyři příklady písemně

Dějepis – uč. str. 38 – 39
                  - opiš do sešitu zápis z přílohy dějepis 8. roč.
                  - you tube – videa – Dějiny udatného národa českého- díl 82. Národní obrození

Z – zopakuj 4 státy jižní Evropy

Přírodopis – zopakuj učivo o mozku
                   - zapiš – Nervy – vystupují z mozku a míchy a spojují je se všemi orgány v těle.
                                                 Mozkové (hlavové) nervy – 12 párů, například čichový, zrakový
                                                 Míšní nervy – 31 párů, vedou ke svalům
                                                 Útrobní nervy – vedou k vnitřním orgánům

Anglický jazyk – najdeš u 6. ročníku
 
Fyzika
Zápis do sešitu:
TEPELNÉ SPOTŘEBIČE, TERMOSTAT
Když drátem prochází proud, zahřívá se.
Když do obvodu zapojíme obyčejný drát a odporový drát, zahřeje se odporový drát více.
V žárovce je tenký odporový drát. Když jím prochází proud, rozžhaví se do žluta. Tím svítí.
Ze žárovky je vyčerpán vzduch. Jinak by rozžhavené vlákno shořelo.
V tepelných spotřebičích je odporový drát. Když jím prochází proud, drát se zahřeje.
Některé tepelné spotřebiče v sobě mají termostat. Ten vypne proud, když je teplota příliš vysoká. Když se teplota sníží, termostat proud zase zapne.
Termostat má knoflík, kterým můžete nastavit teplotu jakou chcete (topení, žehlička).