Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

M  
Vypočítat do sešitu:
Učebnice strana 50/ cvičení 10 Sbírka strana 87/ cvičení 2 https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/boruvkovazmrzlina/priklady1.htm
 
Chemie
Zápis do sešitu:
Pesticidy
Jsou látky, které se používají jako ochrana rostlin proti živočišným a rostlinným škůdcům (plevel, hmyz, plísně, houby). Jsou to jedy! Je nutné dodržovat návod k použití (dávkování, ochranné prostředky). Při vniknutí do organismu mohou způsobit i změny v dědičném vybavení  buněk.
Výhody – zlepšují zemědělskou výrobu
Nevýhody – ničí přírodu a zdraví lidí
 
Přírodopis Zápis do sešitu:
OKOPANINY
Brambory

 • důležitou složkou lidské potravy
 • krmivem pro hospodářská zvířata, především prasata
 • surovinou k výrobě lihu a škrobu
 • ze zasazeného bramboru vyroste rozvětvená lodyha – nať, v zemi mimo kořeny jsou podzemní stonky, na těch se vytvářejí hlízy (= brambory)
Cukrová řepa
 • dvouletá rostlina
 • v prvním roce vytváří dužnatou bulvu a přízemní listovou růžici – řepný chřást
 • na podzim se bulvy vyorávají, oddělují od chřástů a odvážejí do ukrovarů, kde se z nich vyrábí cukr
 • při výrobě cukru vznikají jako odpad cukrové řízky a melasa
 • řepný chřást (listy) se dává skotu
 
Zeměpis
Zápis do sešitu:
AUSTRÁLIE

 • nejmenší, řídce osídlený světadíl
 • jen jeden stát – AUSTRALSKÝ SVAZ (hlavní město CANBERRA), další města – Sydney, Melbourne 
-Velký australský záliv, Velká útesová bariéra, ostrov Tasmánie
Povrch – převážně roviny, 

 • Velké předělové pohoří, Australské Alpy
 • pouště (nejsušší světadíl)
Zemědělství – pšenice, ovce
Nerostné suroviny – černé uhlí, železná ruda, bauxit, diamanty, zlat
 
Občanská výchova Zápis do sešitu:
Schopnosti   jsou vlastnosti osobnosti, které umožňují rychle, kvalitně a snadno si osvojit vědomosti a dovednosti potřebné k výkonu určité činnosti
Vlohy  jsou vrozené vlastnosti člověka, na jejichž základě se vyvíjí schopnosti
Temperament je souhrn vlastností organismu určující tempo průběhu a střídání psychických procesů, stavů, činností, jednání a jejich sílu
  
Český jazyk mluvnice 
Napiš do sešitu
 
POZOR DĚTI!
Dítě si hrálo.   ( to dítě) Děti si hrály.   ( ty děti)
Do sešitu vypracuj cvičení ze strany 54, cvičení 13. a)  - Doplň správnou koncovku příčestí minulého!!!
 
Doplň i,í,y,ý, a 
 
Dříve jezdil _ parní lokomotiv _ .
U pokladn _ stál _ zástup _ lidí.
Tis_ ce žáků se rozjel_ do táborů.
Chlapci si připrav_ l_ sešity.
Skupiny lidí stál _ na ulici.
Starob _ lé dveře se vrzáním otevřel_.
Úkol _ byl_ těžké.
Plata vajíček se rozbil_.
V_ kony  všech herců se líb _ l_.
 
Čtení
Napiš do sešitu
Loučení 
Josef Kajetán Tyl
Přečti si ukázku z divadelní hry Strakonický dudák – čítanka strana 90 – 94 a odpověz na tyto otázky:

 1. O kom a o čem je tato ukázka? Napiš stručný děj.
 2. Odkud byl Švanda (nápověda - strana 91 nahoře)
 3. Co je slovo “ poběhnu “
 
Dějepis
Napiš do sešitu dějepisu VÁCLAV HAVEL narozen 5.10.1936, zemřel 18.12.2011 Václav Havel byl český spisovatel, kritik komunistického režimu, později politik a státník.  Byl posledním prezidentem Československa (1989 – 1992) a prvním prezidentem České republiky (1993 – 2003).
Stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských právCharta 77.Za to byl komunistickým režimem odsouzen na 5 let věznění.
V roce 1989 se stal jedním ze zakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum.
29.12.1989 byl zvolen prezidentem Československa.
Měl zásadní vliv na směřování země k parlamentní demokracii.