Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  25. – 29. 5. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova:
Pokračovat v globálním čtení : „ZVÍŘATA V LESE“ (vypracovat prac. listy)

 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • plnění jednoduchých pobídek a pokynů – prosba, žádost, poděkování
 • cvičení pozornosti na určitou činnost – vždy dbát na dokončení činnosti
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou
 • stále cvičte: motoriku mluvidel – využijte foukání bublin
 • vyslovovat hlásky a slabiky
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
Graf. schopnosti
 • cvičení jemné motoriky: úchopy do celé ruky, do špetky, do dvou prstů     
 • - grafomotoricka - čáry: prac.  listy - dokončit           
 • Zůstává: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
Smyslová výchova:
 • sledování TV: „UČÍTELKA“
 • rozvoj sluchu: poznávání zvuků – ukázat na předmět
 • zůstává: nápodoba hlasů a pohybů „ZVÍŘAT  V LESE“        
 •  třídění barev zrakem + barvy dle názvu
 • přebírání těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků       
 • rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech – samostatnost
 
 7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
Pokračovat v globálním čtení : „ZVÍŘATA V LESE“ (vypracovat prac. listy)         
-  prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC

 • orientace v čase
 • zůstává: poznávání rozdílů : pán – paní, chlapci – děvčata (spolužáci, rodina)
 • orientace na řádku, řazení zleva doprava
 • vztahy ( hodně - málo)
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
Graf. schopnosti
 • cvičení jemné motoriky: úchopy do celé ruky, do špetky, do dvou prstů       
 • grafomotoricka - čáry: prac.  listy - dokončit       
 • zůstává prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .  
Smyslová výchova:
- zvukové programy na PC, poslech hudby     
- sledování „UČÍTELKA“       
-  poznávání hlasů a pohybů ZVÍŘAT V LESE

 • řazení předmětů podle velikosti (velké – malé)    
 • zraková motivace – hledání předmětů
 • foukání - bublifuk    
 • třídění předmětů dle barvy + názvu
 • rozlišování geometrických tvarů
 •  navlékání korálků , těstovin na špejli 
 • třídění drobných přírodnin
 • zůstává: pexesa, puzzle
- manipulací s předměty denní potřeby + -  rozvíjení hmatu při sebeobslužných  činnostech:  samostatnost
       - orientace na ploše: nahoře, dole
 
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
- pokračovat v globálním čtení : „ZVÍŘATA V LESE“ (vypracovat prac. listy)                                                          
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „ZVÍŘATA V LESE“
-zůstává: třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary + složitější tvary na desce)  
- poznávání písmen svého jména a příjmení - skládání zleva doprava
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně                                                                             
Graf. schopnosti
-rozvíjení jemné motoriky nápodoba pohybů, pobyt venku  - tak jak to děláte(i s paní asistentkou může tyto činnosti provádět)
- grafomotorická cvičení: čáry (prac.  listy dokončit)
-  vybarvování omalovánek
- zůstává - psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC, poslech hudby  
- sledování TV - „UČÍTELKA“  
- nápodoba hlasů a pohybů „zvířata v lese“  + probrané okruhy        
- řazení barev podle vzoru - střídání barev 
- zůstává: navlékání korálků , těstovin na špejli    
- napodobování různých pohybů        
-  zůstává: pexesa, puzzle, domino    
- zůstává: orientace -  vpravo – vlevo             
- foukání - bublifuk   
Předání pomůcek, pracovních listů a sešitu k těmto činnostem(20. 5. 2020)

PŘÍPRAVY ZŠS STMP  25. – 29. 5. 2020
3.ročník (Černý Filip)
Čtení:             
-  globální čtení: „ZVÍŘATA V LESE“ dokončit 
- poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků, encyklopedie.
– čtení probraných písmen abecedy + skládání a čtení slabik       
- skládání  + čtení jednoduchých slov z naučených písmen       
- vytleskávání slov na slabiky                
- čtení jednoduchých vět ve slabikáři           
- poznávání první hlásky slova         
                                                                                                                                 
Řečová výchova:
- správná výslovnost hlásek, slabik, slov
- poslech pohádek a vyprávění krátkého textu dle otázek           
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- říkanka „UKECANÁ ŽÍŽALA                                                                                                         
- cvičení pravidel dialogu + odpovídat na otázky celou větou

Počty: materiály předány osobně

- vypracovat předané úkoly (označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak), číselná řada 1 – 6, sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6, psaní číslic, zápis matematických znamének +, -, =
- zůstává: (nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole.
- stále zkoušet: orientace v čase - pojmy: vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč

Psaní:
 - grafomotorika + psaní písmen a číslic, diktát, doplňování chybějících písmen (sešit)

Člověk a jeho svět:     
- upozorňování na nevhodné, nebezpečné chování
 
 
10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- nově: písmeno a hláska„F“            
-
čtení naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova      
vytleskávání slov na slabiky                
- označení krátkých a dlouhých slabik    
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem děti (hlasité čtení)  
- čtení kalendářů, časopisů, prohlížení encyklopedie, prohlížení mapy, čtení receptů na vaření, návodů k užívání léků, návodů s obrázky k použití výrobků a činnostem - vyžití PC      
                                                                                                      
Řečová výchova:       
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu 
-  zůstává: zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky    
          
Počty:
- vše opakovat: sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek
- zápis jednoduchých příkladů
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč
- orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta (papírové hodiny)
- zůstává: jednotky délky – 1mm, 1cm, 1m (ukázat na pravítku, metru, změřit předměty do 16cm)  
- jednotky hmotnosti – 1g, 1kg (pošlu emailem) – zkusit zvážit mouku, cukr                

Psaní:
- pevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy            
- psaní na počítači         
- napsat správně slova (zkusit dokončit)    
                                                                                                                          
Člověk a příroda:   
Základní poznatky z přírodopisu: opakovat
- ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území

Člověk a společnost:
- upevňování znalostí - 1. a 2. světová válka

Veškerý materiál k učivu předán osobně 20. 5. 2020