Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  18. – 22. 5. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova:
globální čtení : „ZVÍŘATA V LESE“ (prac. listy, zasláno emailem)

 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů: PŘINES, DEJ, PODEJ, VEZMI, POLOŽ apod.
 • pochopení pojmu: MÁM, NEMÁM
 •  cvičení pozornosti na určitou činnost – vždy dbát na dokončení činnosti
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou
 • cvičení rtů a jazyka, cvičení mluvidel před zrcadlem, zavírání a otevírání úst, nafukování tváří
 • zkusit vyslovovat hlásky a slabiky MA, TA, PA, KA –trénujte
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
Graf. schopnosti
- uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů         
- rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky: čáryí: prac.  listy  na opakování grafomotoriky  (správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)       
Zůstává: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .

Smyslová výchova:

 • sledování TV: „UČÍTELKA“
 • rozvoj sluchu: ozvučené pomůcky, chrastítko, zpěv, hudba, zvukové programy na PC, zvuky spojené s denním  životem (tekoucí voda, tlesknutí, bouchnutí dveří apod.)  
 • nápodoba hlasů a pohybů zvířat  V LESE        
 •  třídění barev zrakem + barvy dle názvu
 • foukání - bublifuk  
 • přebírání těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků                                                                                        
- manipulací s předměty denní potřeby
- rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech (oblékání, hygiena, stolování)     
- cvičení samostatnosti

 
 7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

 • globální čtení : „ZVÍŘATA V LESE“ (obrázek- obrázek) -prac. listy, zasláno emailem
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
 • orientace v čase
 • zůstává: poznávání rozdílů : pán – paní, chlapci – děvčata (spolužáci, rodina)
 • orientace na řádku, řazení zleva doprava
 • poznávání dalších předmětů ve skutečnosti, na obrázku, na modelech
 • vytváření a chápání kvantitativních vztahů ( hodně - málo)
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
 • Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky: čáry: (prac.  listy  grafomotoriky¨)  +správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní      
 • zůstává prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
 • prstová gymnastika
Smyslová výchova:
 • zvukové programy na PC, poslech hudby        
 • sledování „UČÍTELKA“   
 • poznávání hlasů a pohybů ZVÍŘAT V LESE
 • řazení předmětů podle velikosti (velké – malé)     
 • zůstává: zraková motivace – hledání známého, malého předmětu (třeba bombon, autíčko)
 • foukání - bublifuk    
 • třídění předmětů dle barvy + názvu
 • rozlišování geometrických tvarů
 •  navlékání korálků , těstovin na špejli 
 • třídění drobných přírodnin
 • zůstává: trénink vizuální paměti – pexesa, puzzle
- manipulací s předměty denní potřeby
- rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech:  samostatnost
- zůstává: orientace na ploše: nahoře, dole
 
 
 
 8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
- globální čtení: „ZVÍŘATA V LESE„  - prac. listy, zasláno emailem
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „ZVÍŘATA V LESE“
- vnímání mluveného slova – porozumění, co má vykonat
-zůstává: třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary) – výběr dle pojmenování (žlutý kruh, modrý trojúhelník atd.)
-sestavování obrázků z polovin
- poznávání písmen svého jména a příjmení - skládání zleva doprava
- poznávání rostlin a stromů  
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně (přikládání bombónů, sušenek, lízátek atd.)
- básničky, říkanky s pohybovým doprovodem
Graf. schopnosti
-rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky nápodoba pohybů, pobyt venku (i s paní asistentkou může tyto činnosti provádět)
- hra na písku, práce na zahradě, vycházky, jízda na koloběžce, házení míčem + spontánní malba
- grafomotorická cvičení: čáry (prac.  listy zašlu emailem) +správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)
-  vybarvování omalovánek
- zůstává - psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3

Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC, poslech hudby  
- sledování TV - „UČÍTELKA“            
- nápodoba hlasů a pohybů „zvířata v lese“  +probrané okruhy                                                                                                                              
- rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník 
-  třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…                                                                                   
- řazení barev podle vzoru - střídání barev 
- zůstává: navlékání korálků , těstovin na špejli    
- napodobování různých pohybů    
-  pexesa, puzzle, domino    
- rozlišování chutí potravin
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka, noha 
- foukání - bublifuk                                                                                          
 
PŘÍPRAVY ZŠS STMP  11. – 15. 5. 2020
3.ročník (Černý Filip)
Čtení:
-  globální čtení: „ZVÍŘATA V LESE“ (prac. listy pošlu emailem)
- poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků, encyklopedie.
– skládání a čtení slabik, skládání  + čtení jednoduchých slov z naučených písmen      
- vytleskávání slov na slabiky
- čtení jednoduchých vět - (zapůjčený slabikář)    
- poznávání první hlásky slova 
- nově – písmeno „P“ vylepování šablony písmene „P“, vyhledávání písmene „P“ a slabiky s tímto písmene (prac. listy - posláno emailem)                                                                                                                                                                                           
Řečová výchova:
- správná výslovnost hlásek, slabik, slov
- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel před zrcadlem   
- poslech pohádek a vyprávění                                                                                                             
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- recitace veršů a říkadel s pohybovým doprovodem                                                                                                         
- vyprávění krátkého textu dle otázek
- cvičení pravidel dialogu
- odpovídat na otázky celou větou

Počty: materiály předány osobně
- zůstává: orientace v prostoru a na ploše -praktické úkoly + umísťování předmětů dle diktátu (nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole.
- třídění předmětů  - velikost, barva, tvar
- zůstává: označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak
- sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6
- psaní číslic podle diktátu v oboru do 6, zápis matematických znamének +, -, =
- porovnávání množství a čísel v oboru do 6 – psaní znamének VÍCE, MÉNĚ, STEJNĚ
- číselná řada 1 - 6
- doplňování jednoduché tabulky
- stále zkoušet: orientace v čase - pojmy: vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc          
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč
 
 
Psaní:
 - grafomotorika (na pracovních listech a v sešitě)
- opakování dosud osvojených písmen a číslic, diktát, doplňování chybějících písmen (sešit)
- zápis příkladů v oboru do 6 (s názorem – puntíky)
- nově: psát písmeno „P“
 
Člověk a jeho svět:
Místo, kde žijeme: bezpečnost při vycházce
Lidé kolem nás
- chování k návštěvě
- chování a nebezpečí při setkávání s cizími lidmi
 
10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- čtení naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova 
vytleskávání slov na slabiky
 - označení krátkých a dlouhých slabik
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem pro děti     
- čtení kalendářů, časopisů, prohlížení encyklopedie,      
- prohlížení mapy, čtení receptů na vaření, návodů k užívání léků, návodů s obrázky k použití výrobků a činnostem - vyžití PC
- recitace básní s pohybovým doprovodem
- hlasité čtení

Řečová výchova:         
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu      
-  zůstává: zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky       
       
Počty: předání úkolů na prac. listech osobně (dokončit)
- sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek v oboru do 16     
- psaní číslic
- zápis jednoduchých příkladů podle diktátu
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč
- orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta (vyznačit na prac. listech)
- zůstává: jednotky délky – 1mm, 1cm, 1m (ukázat na pravítku, metru, změřit předměty do 16cm)  
- jednotky hmotnosti – 1g, 1kg (pošlu emailem) – zkusit zvážit mouku, cukr       

Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy      
- psaní na počítači      
- napsat správně slova (prac. list emailem)                                                                                                                              
 
 
Člověk a příroda:           
Základní poznatky z přírodopisu: opakovat
- ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území

Člověk a společnost:
 
- upevňování znalostí - 1. a 2. světová válka (pošlu emailem)