Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  15. –  19. 6. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova, Smyslová výchova:
Docházka do školy od 8. 6. 2020
 7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

  • globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (dokončit prac. listy)  
  • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
  • orientace v čase
  • řazení zleva doprava (obrázky dle diktátu – dopravní prostředky)
  • vztahy (velké - malé)
  • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
  • nápodoba zvuků dopravních prostředků
Graf. schopnosti
  • cvičení jemné motoriky
  • grafomotoricka : opakovat – kroužení, čmárání (prac.  listy)                                                                                                                                                                                                                                      
Smyslová výchova:
- zvukové programy na PC, poslech hudby     
- rozvoj sluchu: poznávání zvuků – dopravních prostředků - ukázat na obrázek  
- sluchová cvičení – hledání předmětů dle zvuků     
- přebírání drobných předmětů (těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků)   
- třídění  barev dle názvů        
- rozlišování geometrických tvarů   
-zůstává: pexesa, puzzle (na PC)     
- manipulace s předměty denní potřeby      
-  rozvíjení hmatu při sebeobslužných  činnostech: 
samostatnost                
- poslech relaxační hudby 
- prostorová orientace(v místnostech pobytu) – okna, dveře, chodba, koupelna, WC apod.
 
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
- globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (dokončit prac. listy + pracovní sešit) dle domluvy ve škole
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“
-zůstává: třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary + složitější tvary na desce)  
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně        
- využívat zapůjčené pomůcky
- vztahy mezi lidmi (MÁM RÁDA – ukázat na spolužáky které má v oblibě
Graf. schopnosti
-rozvíjení jemné motoriky         
- grafomotorická cvičení: opakovat kroužení, čmárání (prac.  listy + udělat graf. cvičení v sešitě)         
                                                                                                                                    
-  vybarvování omalovánek
- psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC (dopravní prostředky)      
- komunikační symboly – souvislost mezi časem a činností (dějové obrázky, časový rozvrh  z fotografií, piktogramů, písmen, popř. VOKS apod.)“
- nápodoba zvuků „dopravních prostředků „  
- řazení barev podle vzoru - střídání barev       
- vyhledávání předmětů stejných barev       
- zůstává: navlékání korálků, těstovin na špejli        
- napodobování různých pohybů          
-  zůstává: pexesa, puzzle, domino      
- zůstává: orientace -  vpravo – vlevo; nahoře - dole             

                                                                                                            
PŘÍPRAVY ZŠS STMP  15. 6. – 19. 6. 2020

3.ročník (Černý Filip)
Filip pobyt v lázních od 2. 6. 2020. Veškeré plány učiva předány a dodatečně poslány emailem

10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- písmeno a hláska„G“     
-
čtení naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova 
vytleskávání slov na slabiky   
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem děti (hlasité čtení)   
- čtení pracovních listů s písmenem „G“ a dalšími písmeny abecedy  
- pracovní sešit (ABECEDA) – opakovat všechna písmena + číst texty s písmeny F, G               
- vyhledávání písmen v textu

Řečová výchova:        
- cvičení motoriky mluvidel s písmenem „G“   
- správná výslovnost probraných hlásek, tvoření slabik +  vyprávění nad obrázky   
- říkanky k naučeným písmenům (sešit) 
- zůstává: zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky                                                                                                                                                      
Počty:
- vše opakovat: sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek
- zápis jednoduchých příkladů
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč (dolepování mincí – sešit)
- orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta (papírové hodiny)
- zůstává: jednotky délky – pracovní sešit – nalepit obrázky co lze měřit, přečíst kolik co měří, změřit jednotlivé předměty (v bytě – příborový nůž, lžička, vidlička atd. – zapsat     
- jednotky hmotnosti  1kg – zvážit mouku, cukr atd    
       
 Psaní: 
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy    
- psaní na počítači     
- opis říkanky s „G“  

Člověk a příroda:    
Základní poznatky z přírodopisu: opakovat    
-
chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom (sešit - opakovat)      
- ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území – zůstává, prohlížet probranou látku v sešitě

Člověk a společnost:
-systém celoživotního vzdělávání – nalepit do sešitu (posláno emailem)