Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  11. – 15. 5. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova:
Dokončit globální čtení : ZVÍŘATA U RYBNÍKA (motýl, ryby, žába, čáp (prac. listy)
Stále opakovat doposud probrané

 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • zůstává - orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů: PŘINES, DEJ, PODEJ, VEZMI, POLOŽ apod.
 • pochopení pojmu: CHCI - NECHCI
 •  cvičení pozornosti na určitou činnost – vždy dbát na dokončení činnosti
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou – tak aby neodbíhal
 • cvičení rtů a jazyka, cvičení mluvidel před zrcadlem, zavírání a otevírání úst, nafukování tváří
 • zkusit vyslovovat hlásky a slabiky MA, TA, PA, KA –trénujte
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
Graf. schopnosti
- uchopení předmětů do celé ruky, do špetky, do dvou prstů     
- rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky: čmárání: prac.  listy  na opakování grafomotoriky  (správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)                                                                                                                                                                                                                                 
- kroužení libovolným směrem  (oběma rukama i jednou)     
Zůstává: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
Smyslová výchova:

 • sledování TV: „UČÍTELKA“
 • rozvoj sluchu: ozvučené pomůcky, chrastítko, zpěv, hudba, zvukové programy na PC, zvuky spojené s denním  životem (tekoucí voda, tlesknutí, bouchnutí dveří apod.)    
 • nápodoba hlasů zvířat          
 •  cvičení očních pohybů – sledování a poznávání pohybujícího se předmětu 
 •  třídění barev zrakem + barvy dle názvu
 • foukání - bublifuk  přebírání těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků                                                                                        
- manipulací s předměty denní potřeby
- rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech (oblékání, hygiena, stolování) -  samostatnost
 
 
  7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

 • dokončit : ZVÍŘATA  U RYBNÍKA - čtení globální metodou (obrázek- obrázek)-prac. listy
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
 • zůstává: orientace v čase
 • - poznávání rozdílů : pán – paní, chlapci – děvčata (spolužáci)
 • - orientace na řádku, řazení zleva doprava
 • - poznávání dalších předmětů ve skutečnosti, na obrázku, na modelech
 •  - vytváření a chápání kvantitativních vztahů ( všechno – nic)
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním – vždy dokončit činnosti
Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky: čmárání: prac.  listy  grafomotoriky  +správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní 
 • zůstává prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
 • prstová gymnastika
 • spontánní malba (úchop štětce, voskovky, pastelky, fixy, houby apod.).
Smyslová výchova:
 • zvukové programy na PC, poslech hudby      
 • sledování „UČÍTELKA“       
 • poznávání hlasů zvířat (žába, holub, koník…)
 • řazení předmětů podle velikosti (velké – malé)    
 • zraková motivace – hledání známého, malého předmětu
 • foukání - bublifuk    
 • třídění předmětů dle barvy + názvu
 • - rozlišování geometrických tvarů
 •  navlékání korálků , těstovin na špejli 
 • třídění drobných přírodnin
 • snaha o zrakovou koncentraci při práci s PC - trénink vizuální paměti – pexesa, puzzle
- manipulací s předměty denní potřeby
- rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech (oblékání, hygiena, stolování) -  samostatnost
- orientace na ploše: nahoře, dole
 
 
 
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
- dokončit: “ ZVÍŘATA U RYBNÍKA „  - prac. listy
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „ZVÍŘATA U RYBNÍKA“
-orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
-cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova – porozumění, co má vykonat
-třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary) – výběr dle pojmenování (žlutý kruh, modrý trojúhelník atd.)
-sestavování obrázků z polovin (rozstřižená fota členů rodiny, dom. zvířat, zvířat u rybníka atd)
- poznávání písmen svého jména a příjmení - skládání zleva doprava
- poznávání předmětů denní potřeby (když vám pomáhá)
- poznávání rostlin  - to, co zrovna kvete (až půjdete na zahradu)
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně (přikládání bombónů, sušenek, lízátek atd.)
- básničky, říkanky s pohybovým doprovodem
Graf. schopnosti
-rozvíjení hrubé motoriky a jemné motoriky nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě, vycházky, jízda na koloběžce, házení míčem + spontánní malba
-opakování grafomotorických prvků:  prac.  listy (správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní)
-  vybarvování omalovánek
- zůstává - psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC, poslech hudby    

- sledování TV - „UČÍTELKA“   
- nápodoba hlasů zvířat (probrané okruhy)      
- rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník    
-  třídění obrázků podle obsahu: květiny, ovoce, zvířata…   
- vyhledávání předmětů stejných barev
- řazení barev podle vzoru - střídání barev
- navlékání korálků , těstovin na špejli        
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů    
-  pexesa, puzzle, domino       
- orientace na ploše: nahoře, dole,+ pojem: dlouhý, krátký  (proužky papíru)  
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem    
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka, noha      
- foukání - bublifuk                                                                                           
 
PŘÍPRAVY ZŠS STMP  11. – 15. 5. 2020
3.ročník (Černý Filip)
Čtení:
-  globální čtení, dokončit: ZVÍŘATA U RYBNÍKA
- poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků, encyklopedie.
 – skládání a čtení slabik, skládání  + čtení jednoduchých slov z naučených písmen   
- vytleskávání slov na slabiky  
- čtení jednoduchých vět - (zapůjčený slabikář)            
- poznávání první hlásky slova  
- sociální čtení – nápisy na potravinových obalech  + nápisy na hygienických obalech                                                                                                                                                                                             
Řečová výchova:
- správná výslovnost hlásek, slabik, slov
- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel před zrcadlem      
- opakovat: jak dělají zvířátka: žába umí KVÁK, HOLUB UMÍ VRKŮ“ + domácí zvířata   
- poslech pohádek a vyprávění                                                                                                             
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- recitace veršů a říkadel s pohybovým doprovodem                                                                                                         
- vyprávění krátkého textu dle otázek
- cvičení pravidel dialogu
- odpovídat na otázky celou větou
Počty:
zůstává
- orientace v prostoru a na ploše -praktické úkoly + umísťování předmětů dle diktátu (nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole.
- třídění předmětů  - velikost, barva, tvar, obsah
- označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak
- sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6
 - psaní číslic podle diktátu v oboru do 6, zápis matematických znamének +, -, =
- porovnávání množství a čísel v oboru do 6 – psaní znamének VÍCE, MÉNĚ, STEJNĚ
- číselná řada 1 - 6
- doplňování jednoduché tabulky
- orientace v čase - pojmy: den vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc KVĚTEN
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč
- křivé a přímé čáry
- náčrt – geometrických tvarů
Psaní:
 - grafomotorika (na pracovních listech a v sešitě)
- opakování dosud osvojených písmen a číslic, diktát, doplňování chybějících písmen (sešit)
- zápis příkladů v oboru do 6 (s názorem – puntíky)
 
Člověk a jeho svět:
- jarní rostliny – pojmenovat, najít v přírodě na vycházce
- chování a nebezpečí při setkávání s cizími lidmi
- upozorňování na nevhodné, nebezpečné chování
 
10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- čtení naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova         
vytleskávání slov na slabiky
 - označení krátkých a dlouhých slabik
-čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem pro děti    
- čtení kalendářů, časopisů, prohlížení encyklopedie,          
- prohlížení mapy, čtení receptů na vaření, návodů k užívání léků, návodů s obrázky k použití výrobků a činnostem
- využití PC (pokud je to možné)
- pojmy: kniha, spisovatel, čtenář
- recitace básní s pohybovým doprovodem
- hlasité čtení
Řečová výchova:          
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu  
-  zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky     
-  stavba a tvoření vět       
- básně (SVÁTEK MATEK)     
Sledujte TV
Počty:
zůstává
- sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek v oboru do 16   
- psaní číslic
- zápis jednoduchých příkladů podle diktátu
- jednoduché slovní úlohy
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč
- bankovky 100, 200, 500, 1000kč – pozná vizuálně
- orientace v čase – hodina, půlhodina
- režim dne – ukáže na hodinách (vstávání, svačina, oběd……….)
- jednotky délky – 1mm, 1cm, 1m (ukázat na pravítku, metru, změřit předměty do 16cm)      
- zůstává: - orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta                       
- kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník -narýsovat              
- Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy           
- psaní na počítači     
- opis říkanky         
- diktát slabik a jednoduchých slov (obrázek ke slovu) + označení krátkých a dlouhých slabik (krátká slabika = ●, dlouhá slabika = ▬ )      
             
  Člověk a příroda: Základní poznatky z přírodopisu                 
- zůstává: pohyb Země kolem své osy a kolem Slunce, měsíční fáze (pošlu e-mailem)
Člověk a společnost:
 
- nebezpečí sociálně patologických jevů, drogy  (pošlu e-mailem)