Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  1. –  5. 6. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova:
globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (prac. listy poslány emailem)

 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • vyjádření pojmu: CHCI – NECHCI (negace)
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů (prosba, žádost, poděkování)
pochopení pojmu: JÁ - TY
 • význam tradic  (Den dětí )
 • cvičení pozornosti na určitou činnost – vždy dbát na dokončení činnosti
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou
 • stále cvičte: motoriku mluvidel  + vyslovovat hlásky a slabiky
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
 • nápodoba zvuků dopravních prostředků
Graf. schopnosti
 • cvičení jemné motoriky: úchopy do celé ruky, do špetky, do dvou prstů   
 • grafomotoricka:  doteky hrotem tužky (prac.  listy)       
 • Zůstává: kroužení libovolným směrem a čmárání,  prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .
Smyslová výchova:
 • rozvoj sluchu: poznávání zvuků – dopravních prostředků - ukázat na obrázek                                                                                             
 • třídění barev zrakem + barvy dle názvu
 • přebírání drobných předmětů (těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků)
 • rozvíjení hmatu při sebeobslužných činnostech – samostatnost
 • poslech relaxační hudby
 • prostorová a směrová orientace(v místnostech pobytu) – okna, dveře, chodba, koupelna, WC apod.
 
 7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

 • globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (prac. listy poslány emailem)  
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
 • orientace v čase
 • orientace na řádku, řazení zleva doprava (obrázky dle diktátu)
 • vztahy (hodně – málo, všechno - nic)
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
 • nápodoba zvuků dopravních prostředků
 
 
Graf. schopnosti

 • cvičení jemné motoriky: úchopy do celé ruky, do špetky, do dvou prstů  
 • grafomotoricka :  doteky hrotem tužky (prac.  listy)                                                                                                                                                                                                                                     
 • zůstává: kroužení libovolným směrem a čmárání prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník, vybírání kamínků .  
Smyslová výchova:
- zvukové programy na PC, poslech hudby  
- rozvoj sluchu: poznávání zvuků – dopravních prostředků - ukázat na obrázek  
- řazení předmětů podle velikosti (velké – malé)  
- zraková motivace – hledání předmětů         
- přebírání drobných předmětů (těstovin, fazolí, korálků, navlékání korálků)   
- třídění předmětů dle barvy + názvu   
- rozlišování geometrických tvarů          
-zůstává: pexesa, puzzle (na PC)      
- manipulace s předměty denní potřeby + -  rozvíjení hmatu při sebeobslužných  činnostech: 
samostatnost    
- poslech relaxační hudby          
- prostorová a směrová orientace(v místnostech pobytu) – okna, dveře, chodba, koupelna, WC apod.
 
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
- globálním čtení : DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (prac. listy poslány emailem)
- prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
- skládání slov z písmen „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“
-zůstává: třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary + složitější tvary na desce)  
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně        
- využívat zapůjčené pomůcky
-   vyjádření potřeby, pocitů (sociální učení)
- vztahy mezi lidmi (RÁD, RÁDA); budeme si pomáhat – práce v domácnosti                                                                 
Graf. schopnosti
-rozvíjení jemné motoriky nápodoba pohybů, pobyt venku  
- grafomotorická cvičení: doteky hrotem tužky (prac.  listy)                                                                                                                                                                                                                                     
-  vybarvování omalovánek
- zůstává - psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích  A, E, I, O, U, M, L  + číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky - zvukové programy na PC, poslech hudby    
- rozvoj sluchu: poznávání zvuků – dopravních prostředků - ukázat na obrázek   
- komunikační symboly – souvislost mezi časem a činností (dějové obrázky, časový rozvrh  z fotografií, piktogramů, písmen, popř. VOKS apod.)“
- nápodoba zvuků „dopravních prostředků „                   
- řazení barev podle vzoru - střídání barev         
- vyhledávání předmětů stejných barev              
- zůstává: navlékání korálků , těstovin na špejli          
- napodobování různých pohybů     
-  zůstává: pexesa, puzzle, domino   
- zůstává: orientace -  vpravo – vlevo      
- foukání - bublifuk            
                                                                                                                                           
PŘÍPRAVY ZŠS STMP  25. – 29. 5. 2020
3.ročník (Černý Filip)
Filip odjíždí do lázní 2. 6. 2020. Veškeré plány učiva předány a dodatečně poslány emailem
Čtení:        
-  globální čtení: „DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ (prac. listy poslány emailem)    
- poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků, encyklopedie.
– čtení probraných písmen abecedy + skládání a čtení slabik      
- skládání  + čtení jednoduchých slov z naučených písmen 
- vytleskávání slov na slabiky       
- čtení jednoduchých vět ve slabikáři   
- poznávání první hlásky slova         
                                                                                                                                 
Řečová výchova:
- správná výslovnost hlásek, slabik, slov
- poslech pohádek a vyprávění krátkého textu dle otázek  
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- cvičení pravidel dialogu + odpovídat na otázky celou větou

Počty:
- označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak, číselná řada 1 – 6, sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6, psaní číslic, zápis matematických znamének +, -, =; více, méně, stejně
- zůstává: (nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole.
- stále zkoušet: orientace v čase - pojmy: vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc     
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč

Psaní:
 - grafomotorika + psaní písmen a číslic, diktát, doplňování chybějících písmen
Člověk a jeho svět:      
- návštěva lázní – vhodné chování dle společenských pravidel

10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- písmeno a hláska„F“                   
-
čtení naučených písmen, tvoření slabik a slov, vyvozování první hlásky slova      
- vytleskávání slov na slabiky    
- označení krátkých a dlouhých slabik   
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem děti (hlasité čtení)    
- čtení pracovních listů s písmenem „F“ a dalším písmeny abecedy

Řečová výchova:            
- cvičení motoriky mluvidel s písmenem „F“       
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu       
-  zůstává: zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky   
           
Počty:
- vše opakovat: sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek
- zápis jednoduchých příkladů
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč
- orientace v čase – hodina, půlhodina, čtvrthodina, minuta (papírové hodiny)
- zůstává: jednotky délky – 1mm, 1cm, 1m (ukázat na pravítku, metru, změřit předměty do 16cm)     
- jednotky hmotnosti – 1g, 1kg: zkusit zvážit předměty                    

 Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy, písmeno „F“                        
- psaní na počítači       
- napsat správně slova

Člověk a příroda:     
Základní poznatky z přírodopisu: opakovat

 • hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc při popálení nebo poleptání (sešit, opakovat)
 • ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území – zůstává, prohlížet probranou látku v sešitě
Člověk a společnost:
- upevňování znalostí o problémech lidské nesnášenlivosti a mravních hodnotách jedince (látka je v sešitě – prohlížet a vypravovat si o tom)