Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Škola uzavřena do odvolání.

Vážení rodiče,

podle usnesení vlády č. 555 ze dne 18. května 2020

je až do odvolání zakázána přítomnost žáků v naší škole.
Nadále bude probíhat výuka žáků na dálku. V současné době nám není známo, zda se škola otevře. O jakékoliv změně Vás po rozhodnutí vlády budeme včas informovat.

Podle rozhodnutí vlády ze dne 30. 4. 2020 jsou ve škole vzděláváni a připravování pouze žáci, kteří konají závěrečné zkoušky na Praktické škole.
 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

 
Seznam uchazečů
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Uchazeč Výsledek řízení
52/2020 přijata
55/2020 přijata
 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Uchazeč Výsledek řízení
41/2020 přijat
53/2020 přijat
56/2020 přijata

Upozornění

Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Zápisový lístek odevzdejte poté, až budete znát výsledky přijímacího řízení u obou oborů, které jste uvedli v přihlášce, nejpozději však do termínu 15 dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky v maturitních oborech.


Dne 22. 4. 2020                                                                                                                                                                     Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020–2021

Informace k zápisu

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020-2021 Č. j.: MSMT-12639/2020-1, se zápisy uskuteční v termínu dle školského zákona, teda v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy (ID 7inb8f7)
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. Poštou
  4. Osobní podání – dle úředních hodin kanceláře – ideálně po telefonické domluvě na čísle 728 941 931 Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy nebo 722 737 396 p. Jana Cejnarová, ekonomka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty je třeba doložit … (dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy):

Dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Doporučení školského poradenského zařízení
Pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře

Žádost o odklad školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Žádost o odklad školní docházky

  
Odklad školní docházky
Pokud uvažujete o odkladu a nemáte v době zápisu platné doporučení ŠPZ o odkladu školní docházky a odborného lékaře či klinického psychologa, je třeba podat žádost o přijetí do 1. třídy na spádovou školu (běžnou Základní školu).
 

Registrační čísla
Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce dle formy požádání žádosti (ID, e-mail, telefonicky, osobně).Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k zákadnímu vzdělání.docx

Žádost o odklad školní docházky.docx

Zápisní list pro školní rok 2020/2021.docx

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy                 V Rychnově nad Kněžnou 29. 3. 2020

 
 
Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-
 
NOVĚ  odkaz s informací k poskytování péče o dítě při uzavření zařízení…
https://www.cssz.cz/web/cz/-/novy-zakon-nyni-umoznuje-delsi-cerpani-osetrovneho-zvysila-se-i-vekova-hranice-ditete-pro-narok-na-osetrovne
 
·  Interaktivní tiskopis: Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
·  Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení(PDF 48,15 kB)k tisku a ručnímu vyplnění
 
Na konci každého měsíce vyplní rodič co uplatňuje ošetřovné a předá svému zaměstnavateli
Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz
Ošetřovné - přílohy

Výkaz péče (lístek na peníze).pdf

Postupy při zpracování dávek ošetřovného z OOSZ.pdf